Ресурсозберігаюча технологія краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні

Ключові слова: поливний режим, краплинне зрошення, сумарне водоспоживання, випаровуваність, насадження черешня, чорнозем південний

Анотація

Мета. Розроблення технологічного процесу краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні на основікомплексного підходу до вибору раціонального режимузрошення для оптимізації продукційних процесів дереві збереження ресурсів. Методи. Дослідження проведено у Мелітопольській дослідній станції садівництваімені М.Ф. Сидоренка ІС НААН упродовж 2016–2018 рр.на молодих насадженнях черешні 2015 року садіннязгідно з вимогами «Методики проведення польовихдосліджень із плодовими культурами». Полив садуздійснювався стаціонарною системою краплинногозрошення. Вологість ґрунту ми визначали у динаміцітермостатно-ваговим методом. Схема досліду передбачала варіанти із призначенням поливів за розрахунковим методом за 50%, 70% та 100% компенсації евапотранспірації (ЕТ0) та із підтриманням вологості ґрунту нарівні 70% найменшої вологоємності (НВ) у шарі ґрунту0,4, 0,6 та 0,8 м. Результати. Компенсація евапотранспірації на рівні 75% ЕТ0 зумовлює підтримання вологості ґрунту не нижче 67–70% НВ (у шарі ґрунту 0,6 м).Відхилення поливних норм між цим варіантом та у разіпідтримання рівня передполивної вологості (РПВГ) 70%НВ у такому самому шарі ґрунту не перевищують 6%.Тісна кореляційна залежність встановлена між фактичною витратою вологи за РПВГ 70% НВ та показникамирозрахункової випаровуваності за 75% ЕТ0(r2=0,92).Результати показали, що в умовах чорнозему південного легкосуглинкового за 15 годин поливу (норма зрошення – 58 м3/га) глибина зволоження ґрунту становила0,93 м, а діаметр – 0,74 м. Момент формування максимальної зони зволоження – це період через 12 годинпісля закінчення поливу. Через 3 доби після поливувідбувається значне зменшення всіх параметрів контуру зволоження у вертикальному і горизонтальномуположеннях. Максимальна площа зволоження становила лише 9,4 % від площі живлення одного дерева.Висновки. Доведено доцільність призначення поливівза 75% ЕТ0 із метою підвищення оперативності і зменшення витрат води. Такий режим зрошення забезпечуєпідтримання вологості ґрунту у шарі 0,6 м не нижче,ніж 70% НВ, а відхилення поливних норм відносноРПВҐ 70% НВ не перевищує 6 %. Використання такогорежиму зумовлює підвищення продуктивності черешніта зростання ефективності зрошення. Обґрунтовано параметри і динаміку формування контуру зволоженнячорнозему південного легкосуглинкового у насадженнях черешні.

Посилання

1. Koech R., Langat P. Improving irrigation water use efficiency: a review of advances, challenges and opportunities in the Australian context. Water. 2018. Vol. 10, is. 12. Р. 1771. https://doi.org/10.3390/w10121771
2. Tan Q., Zhang, S., Li R. Optimal Use of Agricultural Water and Land Resources through Reconfiguring Crop Planting Structure under Socioeconomic and Ecological Objectives. Water. 2017. Vol. 9, is. 7. Р. 488.
1. https://doi.org/10.3390/w9070488.
2. Monteleone S., de Moraes E. A., Maia R. F. Analysis of the variables that affect the intention to adopt Precision Agriculture for smart water management in Agriculture 4.0 context. Global IoT Summit (GIoTS), Aarhus, Denmark. 2019. https://doi.org/10.1109/GIOTS.2019.8766384.
3. Малюк Т. В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. Ефективність краплинного зрошення молодих інтенсивних насаджень черешні на півдні України. Зрошуване землеробство. 2020. № 73. С. 51-55.
4. Sanjay Singh Chouhan, Awasthi M. K., Nema R. K., Koshta L. D. Soil moisture distribution under different lateral and dripper spacing of surface drip irrigation system in clay loam soil. International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology Citation: IJAEB. 2015. No 8(3). P. 743-751. DOI Number: 10.5958/2230-732X.2015.00082.0
5. Liao Renkuan, Wu Wenyong, Hu Yaqi, Xu Di, Huang Qiannan, Wang Shiyu. Micro-irrigation strategies to improve water-use efficiency of cherry trees in Northern China. Agricultural Water Management. 2019. Vol. 221(C). P. 388-396.
6. Pingfeng Li, Huang Tan, Jiahang Wang, Xiaoqing Cao, Peiling Yang Evaluation of Water Uptake and Root Distribution of Cherry Trees under Different Irrigation Methods. Water. 2019. No 11(3). P. 495. https://doi.org/10.3390/w11030495.
7. Овчинников А. С., Азарьева И. И. Особенности распространения влаги в контуре увлажнения при капельном орошении. Плодородие. 2010. № 1. С. 29-30.
8. Васильев С. М., Шкура А. С., Штанько В. Н. Очертание локальных зон увлажнения подкапельного почвенного пространства. Аграрный научный журнал. 2019. № 3. С. 65-71.
9. Шатковський А. П., Мінза Ф. А. Особливості формування зон зволоження ґрунту за краплинного зрошення яблуні. Наукові доповіді НУБіП. 2019. № 5 (81).
10. Ахметов А. Д., Темерев А. А., Галиуллина Е. Ю. Надежность систем капельного орошения. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2010. № 3 (19). С. 83-88.
11. Ахметов А. Д. Расчет распространения влаги в почве при внутрипочвенном орошении. Основы достижения устойчивого развития сельского хозяйства: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию образования ВГСХА. Волгоград, 2004. С. 137-138.
12. Водяницкий В. И., Расторгуев А. Б., Позднякова Т. П. Корневая система яблони при разных способах полива. Садоводство и виноградарство. 1998. № 3. С. 5-6.
13. Yin X., Seavert C., le Roux J. Responses of Irrigation Water Use and Productivity of Sweet Cherry to Single-Lateral Drip Irrigation and Ground Covers. Soil Science. 2011. No 176. Р. 39-47.
14. Forge T. A, Hogue E., Neilsen G., Neilsen D. Effects of organic mulches on soil microfauna in the root zone of apple: implications for nutrient fluxes and functional diversity of the soil food web. Applied Soil Ecology. 2003. Р. 34-54.
15. Stachowiak A., Bosiacki M., Świerczyński S. & Kolasiński M. Influence of rootstocks on different sweet cherry cultivars and accumulation of heavy metals in leaves and fruit. Hort. Sci. (Prague). 2014. No 42 (4). Р. 193-202.
16. Шумаков И. Б. Экологически обоснованные (дифференцированные) режимы орошения сельскохозяйственных культур. Мелиорация и водное хазяйство. 2000. № 6. С. 35-36.
17. Малюк Т. В., Козлова Л. В. Оперативне планування поливного режиму молодих насаджень черешні в умовах Південного Степу. Зрошуване землеробство. 2019. Вип. 71. С. 14-21
18. Шатковський А. П., Журавльов О. В. Черевичний Ю. О. Особливості формування та параметри зон зволоження ґрунтів за краплинного зрошення. Зрошуване землеробство. 2016. Вип. 65. C. 15-19.
Опубліковано
2021-12-14
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО