Насіннєва продуктивність та параметри адаптивності сортів гороху посівного залежно від інокулянтів та систем захисту рослин

  • Р. А. Вожегова Інститут зрошуваного землеробства НААН
  • С. С. Сорокунський Інститут зрошуваного землеробства НААН
Ключові слова: горох посівний, насіння, сорт, іноку- лянт, захист рослин, врожайність, адаптивність

Анотація

Мета – встановити вплив агротехнологічних факто-рів та погодних умов в окремі роки досліджень на вро-жайність насіння та параметри адаптивності культури завирощування на неполивних землях Південного СтепуУкраїни. Методи. Польовий, статистичний. Результати.Встановлено, що біологічного захисту відбулося зниженнянасіннєвої продуктивності сортів гороху на 7,4%, протецей варіант також на 22,3% вище контролю з обробкоюводою. За результатами математичної обробки одержа-них у польовому досліді даних визначено, що на врожай-ність досліджуваної культури найбільше впливає захистрослин (42,8%) та сортовий склад (34,3%). Взаємодіяфакторів на даний показник впливала слабко, а залиш-кове значення, навпаки, підвищились до 9,3%, що свід-чить про істотний вплив погодних умов на продуктивністьрослин. Адаптивним аналізом доведено, що стресостій-кість найбільшого рівня досягнула у сорту Оплот (-0,25),а генетична гнучкість максимальної величини (2,16) сяг-нула за вирощування насіння сорту Царевич. Висновки.У польових дослідах визначено, що максимальну вро-жайність насіння забезпечують сорти гороху посівногоЦаревич (2,19 т/га) та Дарунок Степу (2,08 т/га), а на іншихсортах цей показник зменшився на 5,3-28,8%. Інокуляціянасіння при сприяла зростанню врожайності на 3,3-6,9%,а найбільша ефективність бактеріальних біопрепаратівпроявилась на сорті Царевич – до 30,5%. Хімічний захистрослин мав найбільший позитивний вплив на величинуврожайності насіння з її зростанням на 38,2% порівняноз контролем. Показник гомеостатичності підвищився до66,7 і 68,8 у варіантах з сортами Оплот та Царевич. Цейпоказник зменшився на 39,5-43,9% (до 47,8) за вирощу-вання насіння гороху сорту Світ. Максимальна величинапоказника селекційної цінності проявилася за вирощу-вання насіння сортів Царевич (1,87) та Дарунок Степу(1,78). Мінливість показників врожайності насіння горохупосівного знаходилось на середньому рівні. Визначено тенденцію зниження варіювання у сортів Царевич(10,4%) і Оплот (14,9%) та, навпаки, зростання цьогопоказника до 17,3%, у варіанті з сортом Дарунок Степу.

Посилання

1. Лимар А. О., Лимар В. А., Коковіхін С. В., Домарацький Є. О. Агрокліматичні ресурси півдня України та їх раціональне використання: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 246 с.
2. Бабич А. А. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. Київ: Аграрна наука, 1996. 570 с.
3. Капінос М.В. Агроекономічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування сортів гороху в умовах Південного Степу України. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 72. С. 135–138.
4. Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Ларченко О.В., Влащук А. М. Економічна оцінка елементів технології вирощування пшениці в умовах південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2009. Вип. 68.С. 12–20.
5. Хангильдин В. В., Бирюков С. В. Проблема гомеостаза в генетико-селекционных исследованиях. Генетико-цитологические аспекты в селекции с.-х. растений. 1984. № 1. С. 67–76.
6. Сапега В. А. Урожайность и параметры адаптивности сортов зерновых культур в Лесостепи Северного Зауралья. Доклады РАСХН. 2010. №3. С. 10–14.
7. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство) : навчальний посібник. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 448 с.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
АГРОІНЖЕНЕРІЯ