Енергетична ефективність використання Тладіанти сумнівної як підщепи у процесі вирощування огірка Козіма F1 у гідропонних купольних теплицях

  • М.М. Ковальов
Ключові слова: проточна гідропоніка, гібрид огірка F1 Козіма, Тладіанта сумнівна, купольна плівкова теплиця, субстрати, ресурсозбережувальна технологія

Анотація

Пріоритетним напрямом на сучасному етапі розвитку овочівництва є отримання високоякісної, екологічно безпечної продукції в комплексі з розробленням і впро- вадженням нових агротехнічних прийомів вирощування. Перспективними є ті, які можуть суттєво розширити асортимент вирощуваних культур, кінцевою метою яких є урізноманітнення харчування населення. Натепер пер- спективний пошук нових високоефективних і екологічно безпечних технологій вирощування овочевих рослин, великого значення набувають біологічні методи впливу на рослинний організм. Одним із таких методів є засто- сування щеплення. Мета досліду – визначити енер- гетичну ефективність вирощування огірка на підщепі Тладіанти сумнівної гідропонним способом у купольних теплицях. Методи. Досліди проводили в умовах геоку- польних плівкових теплиць у зимово-весняній сівозміні. Результати. За результатами досліджень в умовах гео- купольних плівкових теплиць обґрунтовано можливість використання Тладіанти сумнівної як підщепи під час вирощування гібрида огірка на різних типах субстратів із використанням проточних гідропонних систем. У резуль- таті досліджень встановлено, що без використання під- щепи найкращі економічні показники зафіксовано в разі використання як субстрату ЕМ компосту та кокосового волокна. Одержано прибуток – 380,3 грн/м2, рівень рен- табельності – 238,2%; собівартість продукції – 59,1 грн/ кг, урожайність – 2,7 кг/м2. На тлі використання підщепи найкращі економічні показники (прибуток – 433,7 грн/м2; рівень рентабель- ності – 260,8%; собівартість продукції – 55,4 грн/кг, уро- жайність – 3,0 кг/м2) одержано в разі використання як субстрату агроперліту. Вирощування на інших субстра- тах призводило до зниження врожайності й економіч- ної ефективності виробництва. За виходом з 1 гектара у варіантах без використання підщепи за всіма показ- никами найкращим варіантом є субстрати ЕМ компосту та кокосового волокна, коефіцієнт їхньої енергетичної ефективності – 2,88, енергетичний коефіцієнт – 1,95. Дещо вищі ці коефіцієнти з використанням підщепи та субстрату з агроперліту – 3,13 та 2,12 відповідно. Висновки. Максимальну загальну врожайність плодів огірка, у середньому за досліджуваний період, на рівні 16,3 кг/м2 отримали з рослин, вирощених на субстраті з агроперліту з використанням підщепи Тладіанти сум- нівної, що перевищувало контроль 13,5 кг/м2 на 18,2%. У середньому за роки досліджень на врожайність огірка гібрида Козіма F1 помітно вплинули склад субстрату та використання підщепи Тладіанти сумнівної, оскільки параметри кліматозабезпечення були однотипними для всіх варіантів.

Посилання

1. Роганіна В.Є. Планування розвитку овочівництва на основі інновацій. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2013. № 8. С. 132–137.
2. Філімонов Ю.Л. Сучасний стан овочівництва відкритого ґрунту. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка агропромислового комплексу і природокористування». 2002. № 7. С. 230–234.
3. Рудь В.П. Особливості концентрації та спеціалізації в овочівництві. Економіка агропромислового комплексу. 2001. № 5. С. 94–97.
4. Лишенко М.О. Основні тенденції збуту та формування цін на овочі в Україні. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 207–215.
5. Лавренко С.О., Безручко Н.В. Аеропонічні системи в сучасному світі. Перспектива : збірник наукових праць викладачів та здобувачів вищої освіти агрономічного факультету ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». 2019. Вип. 33. С. 205–207.
6. Федоров А.В., Ардашева О.А., Кочеткова Т.А. Результаты изучения совместимости арбуза и дыни на различных видах подвоев. Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 114 (10). С. 1–10.
7. Болотських О.С., Довгаль М.М. Методика біоенерґетичної оцінки технологій в овочівництві. Харків : ХДАУ, 1999. 28 с.
8. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур . Київ, 2000. Вип. 7. 144 с.
9. Шевченко П.Д., Дробило А.Д. Энергосберегающие приемы возделывания культур при орошении в сухостепной зоне. Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2008. № 35. С. 6–8.
10. Ковальов М.М., Звєздун О.М., Михайлова Д. Порівняння ефективності вирощування розсади Thladiantha Dubia у ґрунтовому середовищі і гідропонних системах. Водні біоресурси та аквакультура : науковий журнал. Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 2. С. 20–28.
11. Ковальов М.М. Вирощування огірка Козіма F1 на різних типах субстратів у гідропонних купольних теплицях. Таврійський науковий вісник : науковий журнал. Серія «Сільськогосподарські науки». Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 117. С. 80–89.
Опубліковано
2021-09-24
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО