Аналіз економічної ефективності застосування біопрепаратів при вирощуванні сортів ячменю ярого

Ключові слова: урожайність зерна, вартість продук- ції, виробничі витрати, собівартість, чистий прибуток, рівень рентабельності

Анотація

Мета наукових досліджень – оцінка зернової про- дуктивності ячменю ярого сортів Совіра й Ілот в умо- вах Півдня України під впливом передпосівної іноку- ляції насіння мікробними фосфатмобілізувальними препаратами альбобактерином, поліміксобактерином, проведення порівняльного аналізу економічної ефек- тивності досліджуваних технологічних заходів. Методи. Дослідження елементів агротехніки ячменю ярого вико- нували у 2016–2018 роках із дотриманням загальнови- знаних методик. До схеми двофакторного досліду було включено сорти Совіра й Ілот та три градації передпо- сівної інокуляції насіння біопрепаратами: без інокуляції (контроль), обробка препаратами альбобактерином і поліміксобактерином. Для оцінки варіантів досліду й обґрунтування вибору агротехнічних заходів прове- дено розрахунки показників економічної ефективності. Результати. Вартість виробленої продукції колива- лась у діапазоні від 16 620 до 20 280 гривень на гек- тар, виробничі витрати – від 14 719 до 16 112 гривень на гектар. Собівартість виробництва одиниці продукції ячменю ярого змінювалась залежно від взаємодії дослі- джуваних параметрів технологічних заходів від 4 767 до 5 314 гривень на тонну, чистий прибуток – від 1 901 до 4 168 гривень на гектар, рівень рентабельності – від 12,9 до 25,9%. Економічні показники вирощування ячменю ярого в досліді варіювали залежно від взаємо- дії елементів технології, що вивчались, та пов’язаних із ними додаткових витрат і змін урожайності. Висновки. Ефективні з економічного погляду під час вирощування ячменю ярого такі елементи посівного модуля: сорт Ілот, обробка насіння біопрепаратом поліміксобакте- рином. Виробничі витрати були найвищими в досліді, що зумовлено додатковими витратами на придбання мікробного препарату та проведення інокуляції насіння, а також збирання і доробку найбільшого врожаю зерна, але його величина у грошовому виразі компенсувала вкладені кошти та забезпечила їх раціональне викори- стання. У даному варіанті собівартість була мінімаль- ною в досліді (4 767 гривень за тонну), чистий прибуток досягав максимального значення (4 168 гривень на гек- тар), рівень рентабельності був найвищим (25,9%).

Посилання

1. Phosphate nutrition and yield of winter wheat under the influence of fertilizers and Polimiksobakteryn / V.V. Volkohon et al. Agricultural Science and Practice. 2015. № 2 (2). Р. 3–8.
2. Plant growth promotion by phosphate solubilizing fungi – current perspective / M.S. Khan et al. Archives of Agronomy and Soil Science. 2010. № 56 (1). Р. 73–98.
3. Phosphate solubilizing microbes: sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils / S.B. Sharma et al. Springer Plus. 2013. № 2 (587). Р. 1–14.
4. Rengel Z., Marschner P. Nutrient availability and management in the rhizosphere: exploiting genotypic differences. New Phytology. 2005. № 168. Р. 305–312.
5. Zhou K., Binkley D., Doxtader K.G. A new method for estimating gross phosphorus mineralization and immobilization rates in soils. Plant and Soil. 1992. № 147. Р. 243–250.
6. Phosphorus management in Europe in a changing world / O.F. Schoumans et al. Ambio. 2015. № 44 (2). Р. 180–192.
7. Phosphorus leaching in a sandy soil as affected by organic and incomposted cattle manure / J. Kang et al. Geoderma. 2011. № 161. Р. 194–201.
8. Cordell D., Drangert J.O., White S. The story of phosphorus: global food security and food for thought. Glob Environ Chang. 2009. № 19. Р. 292–305.
9. Alori E.T., Glick B.R., Babalola O.O. Microbial Phosphorus Solubilization and Its Potential for Use in Sustainable Agriculture. Frontiers in Microbiology. 2017. № 8. Art. 971. Р. 1–8.
10. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Львів : НВФ «Українські технології», 2006. С. 198–270.
11. Мамєдова Е.І. Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в Північному Степу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.09. Дніпро, 2018. 24 с.
12. Кирилов Ю.Є. Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації. Економіка агропромислового комплексу. 2016. № 5. С. 23–29.
13. Волкогон В.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика. Київ : Аграрна наука, 2006. 312 с.
14. Чайковська Л.О. Ефективність поєднаного використання біопрепаратів на основі фосфатмобілізувальних бактерій та мінеральних добрив при вирощуванні зернових на півдні України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2011. Вип. 13. С. 52–58.
15. Використання біо- та рістрегулюючих препаратів для підвищення продуктивності та якості зерна ячменю ярого / О.О. Вінюков та ін. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 46–50.
16. Вплив біопрепаратів і регуляторів росту на продуктивність рослин ячменю ярого голозерного та плівчастого в умовах північного Степу / А.Д. Гирка та ін. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України. 2012. № 3. С. 65–68.
17. Ященко Л.А. Продуктивність ячменю ярого за використання препарату поліміксобактерин. Молодий вчений. 2015. № 7 (22). Ч. 1. С. 30–32.
18. Макуха О.В. Вплив біопрепаратів на ріст і розвиток сортів ячменю ярого в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 108. С. 63–71.
19. Методика польового досліду / В.О. Ушкаренко та ін. Херсон : Грінь Д.С., 2014. 448 с.
Опубліковано
2021-09-24
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО