Зелені насадження як спосіб зменшення теплового стресу у великої рогатої худоби в умовах змін клімату

Ключові слова: тваринництво, клімат, тепловий стрес, індекс температури і вологості ТНІ, вологість, продуктивність тварин, кліматичні ризики

Анотація

Висвітлено проблеми зміни клімату, які безпосеред- ньо стосуються виробництва продуктів тваринництва. Мета – дослідити, яким чином погодно-кліматичні умови впливають на правильний вибір технології розведення й утримання тварин, організації та благоустрою тварин- ницьких ферм і приміщень. Проблема теплового стресу надзвичайно актуальна в регіонах, де погода характе- ризується високою плюсовою температурою та воло- гістю. Таке поєднання негативно впливає на відтворну здатність корів, перебіг тільності та функціональний стан новонародженого молодняку. Методи. За допо- могою загальноприйнятих методик дослідження зоогі- гієнічних показників мікроклімату тваринницьких при- міщень і погодних умов на території ферми доведено спосіб зниження кліматичних ризиків у веденні молоч- ного скотарства, визначено, які потенційні екологічні стресори (температура навколишнього середовища, вологість, теплове випромінювання, швидкість вітру) можуть безпосередньо впливати на функціонування організму тварини, її здоров’я, реалізацію генетичного потенціалу. Незважаючи на те, що біокліматичні умови для повновікової великої рогатої худоби характеризу- ються як комфортні, спостерігається збільшення кілько- сті днів із середнім рівнем теплового стресу. Організм тварини неможливо представити поза навколишнім середовищем і без взаємодії з ним. Сезонні коливання в надоях і якісних показниках молока відбуваються через вплив прямих і непрямих чинників навколишнього середовища. Прямий ефект в основному пов’язаний із впливом високих температур на продуктивність корів, а непрямий – з негативними наслідками дії теплового стресу. Результати. Проведені дослідження дають мож- ливість стверджувати, що зниження температури пові- тря на території тваринницьких підприємств завдяки збільшенню площі зелених насаджень є дієвим спосо- бом запобігання тепловому стресу у тварин. Висновки. Охолодження позитивно впливає на продуктивність і відтворення корів. У його результаті спостерігається покращення показників: збільшується середньорічний надій; покращується конверсія корму; підвищується вміст жиру та білка; зменшується кількість соматичних клітин у молоці; зростає запліднюваність; зменшується смертність телят.

Посилання

1. Зміни клімату: найспекотніше десятиліття і найтепліший рік у Києві з 1881. URL: www.bbc.com/ukrainian/features-55678983 (дата звернення: 22.03.2021).
2. Адаменко Т. Зміна клімату та її вплив на агрокліматичні ресурси України. Розвиток аграрного виробництва в умовах природно-кліматичних змін : Круглий стіл, 22 листопада 2013 р. Київ : ІАЕ НААНУ, 2013. С. 11.
3. Senft R., Rittenhouse L. A Model of Thermal Acclimation in Cattle. J. Anim. Sci. 1985. № 61. Р. 297–306.
4. Жукорський О. Напрями біометеорологічних досліджень у тваринництві. Агроекологічний журнал. 2010. № 2. С. 87–94.
5. Жукорський О. Погодно-кліматичні та технологічні чинники утримання м’ясної худоби. Аграрна наука. 2012. С. 162.
6. Величко В. Фізіологічний стан організму тварин, біологічна цінність молока і яловичини та їх корекція за різних умов середовища : монографія. Львів, 2007. 294 с.
7. Болтик Н. Вплив теплового стресу на молочну продуктивність корів. Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України. Скотарство. 2014. С. 72–76.
8. Більченко Г. Ціна теплового стресу у корів. Agroexpert. 2012. № 6. С. 93–95.
9. Impact of heat stress on health and performance of dairy animals / R. Das et al. Vet. World. 2016. Vol. 63.
10. Physiological and production responses to feeding schedule in lactating dairy cows exposed to shortterm, moderate heat stress / K. Ominski et al. J. Dairy Sci. 2002. Vol. 85. P. 730–737. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(02)74130-1.
11. Спосіб зниження впливу теплового стресу на продуктивність корів / В. Кушнеренко та ін. Пат. 136492 Україна. № u 201901318 ; заяв. 11.02.2019 ; опубл. 27.08.2019. Бюл. № 16.
12. Новости Софтагро. URL: https://soft-agro.com (дата звернення: 22.03.2021).
Опубліковано
2021-09-24
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО