Вплив концентрації протруйника на розвиток проростків пшениці озимої

Ключові слова: насіння, передпосівна обробка, сила росту, суха речовина, індекс енергії проростків

Анотація

Мета дослідження полягала у встановленні ефек-тивності дії препарату Кантраріс, залежно від нормийого витрати, на ріст і розвиток проростка та посівнуякість насіння пшениці озимої. Методи. Дослідженняз насінням пшениці озимої сорту Шестопалівка прово-дили в лабораторії моніторингу якості ґрунтів та продук-ції рослинництва Таврійського державного агротехноло-гічного університету імені Дмитра Моторного. За день допроведення досліду насіння обробляли методом інкрус-тації контактно-системним фунгіцидно-інсектициднимпротруйником Кантаріс у таких дозах: 0,4, 0,6, 0,8, 1,0,1,2 л/т. Контроль – обробка водою. Насіння пшениці озимої пророщували згідно із ДСТУ 4138-2002. Енергіюпроростання та лабораторну схожість насіння визна-чали у відсотках, вимірювання довжини коренів і паго-нів визначали за допомогою звичайної сантиметровоїшкали. Термостатно-ваговим методом визначали сухумасу проростків та коріння. За отриманими показни-ками розраховували індекс енергії проростків (seedingvigor). Облік та спостереження за розвитком пророст-ків проводили на стадіях ВВСН 07–11. Дані оброблялистатистично за допомогою комп’ютерної програмиMicrosoft Excel. Результати. Під час дослідження різнихнорм протруйника Кантаріс для передпосівної обробкинасіння (від 0,4 до 1,2 л/т) було зазначено різний харак-тер впливу на процеси проростання насіння пшениціозимої. Доведено, що на початкових фазах розвиткуВВСН 07 відбулось стимулювання ростових процесівза норми використання препарату 0,4 та 0,6 л/т, що під-тверджується енергією проростання цих варіантів нарівні 99% та зростанням сухої ваги проростка та коренів.Позитивний вплив і найвищу лабораторну схожістьнасіння пшениці озимої на рівні 96 та 91,3% встанов-лено за норм використання препарату 0,6 та 0,8 л/т.Таке зростання підтверджується і стабільними значен-нями індексу сили проростків SVI та SVII на стадіях роз-витку ВВСН 09–11.Водночас зі збільшенням норми препарату до1,0–1,2 л/т відбулось пригнічення росту пророст-ків. Зазначені концентрації негативно позначилисьна показниках лабораторної схожості, яка знизиласьщодо контролю на 22% (абс.) і 11,0% (абс.), становила66,0 та 77,3% відповідно. Висновки. Використанняпрепарату Кантаріс для передпосівної обробки насінняпшениці озимої у стартових дозах 0,4 та 0,6 л/т на ста-дії розвитку рослин ВВСН 07 дало ефект стимулюванняросту. Збільшення норми використання препарату в діа-пазоні 0,6–0,8 л/т позитивно впливало на розвиток про-ростків пшениці озимої впродовж стадій розвитку ВВСН07–11, його посівну якість. Суттєве зниження сили ростурослин, накопичення їхньої сухої ваги та зниженнялабораторної схожості відбувається в разі збільшенняконцентрації препарату Кантаріс у баковій суміші до1,0 та 1,2 л/т, що може позначитись негативно на польо-вій схожості насіння пшениці озимої.

Посилання

1. Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлори / Л.Г. Погоріла та ін. Корми і кормовиробництво. 2019. № 87. С. 121–126.
2. Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур / І.І. Мостовʼяк та ін. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № (2). С. 110–118. DOI: 10.31210/visnyk2020.02.13.
3. Новицька Н.В. Підвищення посівних якостей травмованого насіння. Sworld. 2014. № 3. С. 1–18.
4. Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур. Москва : Колос, 1966. 464 с.
5. Drimal J. Growth and development of organs of winter wheat plants as affected by chemical and biological active substance of fungicide preparations. Agriculture-Journal for Agricultural Sciences. 2002. № 48 (11). Р. 595–602.
6. Гречишкіна Т.А., Марковська О. Є. Ефективність біологічного та хімічного методів захисту рослин пшениці озимої від грибних хвороб. Сучасна наука : стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених із нагоди Дня науки, 19 травня 2021 р. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С. 225.
7. Large-scale study validates that regional fungicide applications are major determinants of resistance evolution in the wheat pathogen Zymoseptoria tritici in France / M. Garnault et al. bioRxiv. 2020. Р. 1–44. DOI: 10.1101/2020.07.17.208728.
8. Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин / О.А. Шевчук та ін. Наукові записки. 2018. Вип. 30. № № 3–4. С. 119–128.
9. Effect of fungicides on the enzymatic activity of the antioxidant system and the chlorophyll content in lupine plants during seed dressing / O. Borzykh. Quarantine and plant protection. 2020. № № 7–9. Р. 3–6.
10. Вплив хімічних протруйників на посівні якості насіння пшениці м’якої озимої / Н.В. Кузьменко та ін. Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області. 2015. № 19. С. 60–67.
11. Михайленко С.В. Обмеження розвитку хвороб листя ячменю ярого за допомогою протруйників. Захист і карантин рослин. 2014. № 60. С. 226–230.
12. Вплив композицій фунгіцидів на ефективність контролювання видів fusarium та продуктивність пшениці озимої / В.В. Швартау та ін. Карантин і захист рослин. 2019. № № 7–8 (256). С. 23–28.
13. Кузьменко Н.В., Авраменко С.В., Глубокий О.М. Посівні якості насіння пшениці м’якої озимої у залежності від хімічних протруйників. Стан та перспективи насінництва сільськогосподарських культур : теорія, методологія, нормативно-правова база, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, СГІ-НЦНС, 19 грудня 2019 р. С. 23–24.
14. Radford B.J., Strong W.M., Wilderminth G.B. Effects of urea and flutriafol on germination, coleptile length and establishment of wheat and barley. Australian Journal of Experimental Agriculture. 1989. № 29 (4). Р. 551–557.
15. Transcriptional analysis of wheat seedlings inoculated with Fusarium culmorum under continual exposure to disease defence inductors / Z. Antalová et al. PloS one. 2020. № 15 (2). Р. 1–13. e0224413. DOI: 10.1371/journal.pone.0224413.
16. Vlasenko N.G., Khalikov S.S., Burlakova S.V. Flexibile techhology of protectants for grain seeds. IOP Conference Series : Earth and Environmental Sciencе. 2020. Vol. 548. № 8. Р. 1–10. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/548/8/082003.
17. Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Київ : Юнівест Медіа, 2019. 592 с.
18. Temperature Relations for Seed Germination Potential and Seedling Vigor in Palmarosa (Cymbopogon martinii) / B. Kumar et al. Journal of Crop Improvement. 2012. № 26 (6). Р. 791–801.
19. Білоусова З.В., Кенєва В.А., Кліпакова Ю.О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 3. С. 79–87. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107).
Опубліковано
2021-07-02
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО