Порівняльна характеристика продуктивності сортів пшениці ярої в умовах Північного Степу України

Ключові слова: пшениця яра, урожай зерна, вміст білка, клейковини, ВДК, умовно-чистий дохід, рента- бельність, собівартість

Анотація

Мета. Дослідити та провести аналіз і порівняннянових сортів пшениці м’якої та твердої ярої різного еко-лого-географічного походження за продуктивним потен-ціалом та господарсько-цінними ознаками для вирощу-вання в умовах Північного Степу. Методи. Дослідженняпроводилися в Інституті сільського господарстваНаціональної академії аграрних наук України упродовж2016–2018 років. Вивчались особливості росту, розвиткурослин і формування продуктивності сучасних сортівпшениці ярої твердої і м’якої, виявлено їхню реакцію наумови вирощування. Технологія вирощування пшениціярої загальноприйнята для зони Степу. Польові дослі-дження з випробування сортів пшениці ярої виконановідповідно до загальноприйнятих методик. Результати.У результаті виконаних досліджень визначено рівеньреалізації генетичного потенціалу продуктивності сор-тів пшениці ярої твердої і м’якої, встановлено якісніпоказники та визначено найбільш продуктивні сорти,які рекомендовано до вирощування в умовах ПівнічногоСтепу України. Економічна ефективність вирощуванняпшениці ярої м’якої та твердої залежала від вироб-ничих витрат та рівня продуктивності досліджуванихсортів за інтенсивної технології, яка передбачала вне-сення N30P30K30 та інтегровану систему захисту посівів.Висновки. В умовах нестійкого зволоження ПівнічногоСтепу сорти пшениці ярої м’якої формували врожай-ність на рівні 4,46 тонн на гектар, твердої – 3,82 тонни нагектар. Максимальна врожайність нових сортів пшениціярої м’якої досягала 5,85–6,20 тонн на гектар, твердої –5,35–5,70 тонн на гектар Варіювання врожайності сортівпшениці ярої м’якої становило V = 20,3–32,4%, твердої –21,3–40,1%. Найбільш продуктивними в умовах Степубули сорти ярої м’якої пшениці Оксамит Миронівський та Струна Миронівська, ярої твердої – Ізольда, Жізельта Магдалена. Більший вміст білка забезпечували сортиярої м’якої пшениці Сюїта, Оксамит Миронівський,Струна Миронівська, Елегія Миронівська (11,0–11,3%),твердої – Чадо, Магдалена (10,9–11,3%), клейко-вини – 22,1–23,2% (Оксамит Миронівський, СімкодаМиронівська) і 23,2–23,6% (Ізольда, Нащадок). Вищийумовно чистий прибуток та рентабельність вирощу-вання забезпечували сорти ярої м’якої пшениці ОксамитМиронівський та Струна Миронівська, ярої твердої –Ізольда, Жізель та Магдалена.

Посилання

1. Юла В.М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м’якої ярої сорту Недра. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук». 2016. Вип. 3–4. C. 154–165.
2. Ярчук І.І., Мельник Т.В., Маслійов С.В. Особливості вирощування та економічні показники пшениці твердої озимої в Степу. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 108. С. 123–129. DOI: 10.32851/2226-0099.2019.108.17.
3. Дрозд М.О. Урожайність та якість зерна пшениці м’якої ярої залежно від системи удобрення в Північній частині Лісостепу. Землеробство. 2019. Вип. 2 (97). С. 73–82.
4. Лозінська Т.П. Продуктивний потенціал нових сортів пшениці ярої в умовах Лісостепу України. Вісник Сумського національного аграрного університет. 2015. № 3 (29). С. 55–59.
5. Соколов В.М. Перспективи селекції і насінництва зернових культур. Наукові обґрунтування інтенсифікації виробництва зерна в Україні. Київ : Аграр. наука, 2011. С. 26–34.
6. Юла В.М. Особливості мінерального живлення пшениці ярої залежно від агрометеорологічних та агротехнічних факторів. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства Української академій аграрних наук». 2010. Вип. 3. С. 216–227.
7. Юла В.М., Дрозд М.О. Продуктивність пшениці м’якої ярої за адаптивних технологій вирощування в північному Лісостепу. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук». 2020. Вип. 1–2. С. 98–109.
8. Голік О.В., Кабацюра А.А. Характеристика вихідного матеріалу пшениці та полби ярої за екологічною пластичністю урожайності. Селекція і насінництво. 2012. Вип. 101. С. 139–149.
Опубліковано
2021-09-24
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО