Застосування біопрепаратів у живленні картоплі в умовах Півдня України на краплинному зрошенні

Ключові слова: сорти картоплі, оптимізація жив- лення рослин, краплинне зрошення, мінеральні добрива, біопрепарати, урожайність бульб

Анотація

Мета. Дослідити можливість застосування змен- шених доз мінеральних добрив завдяки локальному способу їх внесення та за сумісного використання із сучасними біопрепаратами у вирощуванні сортів кар- топлі літнього садіння на краплинному зрошенні в умо- вах Півдня України. Методи. Дослідження проводили з районованими сортами картоплі в Навчально-науково- практичному центрі Миколаївського національного аграрного університету впродовж 2012–2014 та 2016– 2018 років. Погодні умови в роки досліджень дещо різ- нились, проте загалом були характерними для зони Південного Степу України. Попередник – чорний пар. У ІІІ декаді червня проводили культивацію та нарізали гребені комбінованим агрегатом із дисковими підгор- тачами. Свіжозібрані оброблені бульби висаджували у гребені, площа живлення становила 70 × 15–20 сан- тиметрів. У шарі ґрунту 0–20 сантиметрів до появи на бульбах ростків вологість підтримували на рівні 70–75% НВ, у подальший період вегетації – 80–85% НВ, за допо- могою краплинного зрошення. Дослідження проводили з районованими сортами картоплі за прийнятими схе- мами. 4-разова повторність дослідів, площа посівної ділянки – 90 квадратних метрів, облікової – 50 квадрат- них метрів. Мінеральні добрива вносили у вигляді нітро- амофоски, аміачної селітри (33% N), суперфосфату гранульованого, застосовували для підживлення низку біопрепаратів. З огляду на високу вартість мінеральних добрив та схему садіння картоплі, в одному з дослідів їх вносили локально у гребені. Результати. Дослідженнями встановлено, що вплив локального внесення добрив на фізіологічні процеси рослин та продуктивність бульб усіх сортів картоплі, що взято на вивчення, практично був аналогічним порівняно із застосуванням удвічі більшої їх дози. Використання біопрепаратів для підживлення рослин картоплі на фоні мінеральних добрив у серед- ньому за всі роки вирощування та за досліджуваними сортами сприяло збільшенню врожайності бульб не лише порівняно з контрольними варіантом, а й щодо фонів удобрення. Прирости від цього заходу сягали до 15,6%. Висновки. Результатами досліджень визначено, за оптимізації живлення врожайність бульб зростає в усі роки вирощування та в розрізі взятих на вивчення сор- тів. Максимально вона підвищується за сумісного вико- ристання мінеральних добрив із сучасними рістрегулю- ючими речовинами чи біопрепаратами, до складу яких входять мікроелементи.

Посилання

1. Гамаюнова В. Ефективність зрошення та вплив добрив на використання вологи рослинами і підвищення стійкості землеробства зони Степу. Адаптація агротехнологій до змін клімат у: ґрунтово-агрохімічні аспекти : монографія / за наук. ред. С. Балюка, В. Медведєва, Б. Носка. Харків : Стильна типографія, 2018. 364 c. С. 108–126.
2. Hamajunova U., Hlushko T., Honenko L. Presevation of soil fertility as a basis for improving the efficiency of management in the southern Steppe of Ukraine. Scientific development and achievements-Sciemcee (publishing London). London, 2018. Vol. 4. P. 13–27.
3. Iskakova Oksana, Tatyana Baklanova. Potato productivity under drip irrigation depending on nutrition optimization in the south of Ukraine. Relevant trends of scientific research in the countries of Central and Eastern Europe : Conference Proceedings 20’th November, Riga. Latvia : Baltija Publishing. 2020. Р. 161–165. DOI: 10.30525/978-9934-26-002-5-46.
4. Кармазіна Л., Петренко А. Ефективність позакореневого підживлення під час вирощування картоплі. Картоплярство. 2011. № 40. С. 224–232.
5. Лавриненко Ю., Балашова Г., Юзюк С. Продуктивність картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_6_13.
6. Балашова Г., Юзюк С. Продуктивність картоплі на Півдні України залежно від умов зволоження та способів внесення добрив за краплинного зрошення. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 96. С. 10–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2016_96_4.
7. Гамаюнова В., Іскакова О. Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : науково-теоретичний збірник. 2015. С. 145–151.
8. Бунчак О. Вплив органічних добрив універсальної дії (ОДУД ) на урожайність і якість бульб картоплі. Збірник наукових праць Подільського державного агротехнічного університету. Кам’янець-Подільський, 2010. С. 140–145.
9. Положенець В., Черніневський М., Немерицька Л. Агроекологічні основи вирощування картоплі. Київ : Світ, 2008. 196 с.
10. Шуль Д. Вивчення ефективності супербіодобрива Подільською дослідною станцією Тернопільського інституту АПВ. Тернопіль, 2001. 278 с.
11. М’ялковський Р. Біохімічні показники бульб картоплі за використання мікродобрив. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2018. С. 23–32.
12. Хмилевський О. Ефективність локального способу застосування мінеральних добрив та його вплив на врожай картоплі в літніх посадках свіжозібраними бульбами в умовах зрошення Південного Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. С. 60–66.
13. Using micronutrient in climate change / V. Gamajunova et al. Innovative Solutions in Modern Science. New York, 2020. № 6 (42). P. 124–148. DOI: 10.26886/2414-634Х.6(42)2020.8 ISSN 2414-634X.
14. Вплив мікродобрив і біопрепаратів на продуктивність соняшника в умовах Південного Степу України / В. Гамаюнова та ін. Modern scientific researches : International periodic scientific journal. December 2020. Issue № 14. Part 1. Minsk, Belarus : Yolnat PE. P. 158–163. DOI: 10.30889/2523-4692.2020-14-01-036.
15. Influence of biologics on water consumption of winter barley andsunflower in conditions of Ukrainian Southern Steppe / V. Gamajunova et al. Innovative Solutions In Modern Science. New York, 2020. № 6 (42). P. 149–176. DOI: 10.26886/2414-634Х.6(42)2020.8 ISSN 2414-634X.
Опубліковано
2021-09-24
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО