Продуктивність нуту залежно від елементів технології в умовах півдня України

Ключові слова: нут, насіння, гербіцид, строк вне- сення гербіциду, урожайність, рентабельність

Анотація

Мета. Встановити процеси формування урожайностіта посівних якостей насіння нуту залежно від застосу-вання гербіцидів за різних строків їх внесення в умовахпівдня України.Методи. Дослідження проводили протягом2018–2020 рр. на дослідному полі Інституту зрошуваногоземлеробства НААН, яке розташоване в південній степо-вій зоні України. Використовували такі методи, як польо-вий, візуальний, вимірювально-ваговий, лабораторний,математично-статистичний, розрахунково-порівняльний.Результати. За фактором А (гербіцид) максималь-ний середній показник сумарного водоспоживання посі-вів нуту, а саме 3 455 м3/га, встановлено на варіантахКонтролю 1 (без гербіцидів). За фактором В (строк вне-сення гербіциду) максимальне середнє значення показ-ника встановлено за використання препаратів гербіцид-ної до сівби нуту. За використання гербіцидів найменшийкоефіцієнт водоспоживання, а саме 2 058 м3/т, встанов-лено на варіантах досліду, де застосовували препаратМерлін – 0,13 л/га після сівби культури. Формуваннюнайвищої середньої врожайності насіння нуту за засто-сування гербіцидів (фактор А), а саме 1,58 т/га, сприяловикористання препарату Мерлін – 0,13 т/га. За факто-ром В (строк внесення гербіциду) максимальну середню урожайність, а саме 0,86 т/га, отримали за застосуванняпрепаратів гербіцидної дії після сівби нуту.Висновки. Максимальний середній показник сумар-ного водоспоживання за використання гербіцидів,а саме 3 424 м3/га, встановлено на варіантах досліду,де застосовували препарат Імі Віт – 1,0 л/га до сівбикультури. Мінімальний коефіцієнт водоспоживання,а саме 2 058 м3/т, встановлено на варіантах досліду, дезастосовували препарат Мерлін – 0,13 л/га після сівбикультури. Під впливом препаратів гербіцидної дії макси-мальну середню урожайність насіння, а саме 1,62 т/га,посіви культури сформували за застосування препаратуМерлін – 0,13 л/га після сівби культури.

Посилання

1. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Біологічно активні речовини в рослинництві. Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2008. 265 с.
2. Лавриненко Ю.О., Кузьмич В.І., Боровик В.О. Михаленко І.В. Стан і динаміка виробництва зернових бобових культур у світі та Україні. Зрошуване землеробство : збірник наукових праць. Вип. 65. Херсон : Грінь Д.С., 2016. С. 143–148.
3. Танчик С.П., Цюк О.А., Центило Л.В. Наукові основи систем землеробства : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 314 с.
4. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.О. та ін. Загальне землеробство. Київ : Вища освіта, 2004. 336 с.
5. Січкар В.І. Сучасний стан і перспективи вирощування зернобобових культур на нашій планеті. Зернобобові культури і соя для сталого розвитку аграрного виробництва України : матеріали міжнародної наукової конференції. Вінниця, 2016. С. 14–15.
6. Третяк А.М., Другак В.М., Осадча І.В. Стратегія аграрно-земельної політики України в умовах сучасної світової продовольчої кризи. Землевпорядний вісник. 2008. Вип. 5. С. 4–15.
7. Ушкаренко В.О., Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Коковіхін С.В. Методика польового досліду (зрошуване землеробство). Херсон : Грінь Д.С., 2014. 448 с.
8. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях / Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко,М.П. Малярчук та ін. Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2014. 285 с.
9. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві і рослинництві / В.О. Ушкаренко, В.Л. Нікішенко, С.П. Голобородько, С.В. Коковіхін. Херсон : Айлант. 2008. 362 с.
Опубліковано
2021-09-24
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО