Ріст, розвиток та продуктивність насіннєвої картоплі літнього садіння в Південному Степу України

  • Р.А. Вожегова Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • Г.С. Балашова Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • Л.В. Бояркіна Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • Г.І. Сахацький Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Ключові слова: динаміка появи сходів, насіннєва картопля, краплинне зрошення, формування врожаю бульб, літні посадки, удобрення картоплі

Анотація

Мета статті – представити результати досліджень вирощування насіннєвої картоплі за літнього садіння свіжозібраними бульбами з використанням краплинного зрошення. Матеріали і методи. Дослідження проводи- лись на полях ІЗЗ НААН на темно-каштановому ґрунті в умовах зрошення протягом 2011–2013 рр. Перший режим зрошення передбачав підтримання вологості ґрунту в період від садіння до бутонізації не менш 70% НВ; у період бутонізація – кінець цвітіння – 80% НВ. Другий режим зрошення передбачав підтримання воло- гості ґрунту не менш 80% НВ протягом усієї вегетації. Мінеральні добрива вносились локально в гребінь без- посередньо під час садіння картоплі в дозах N60P60K60, N90P90K90 т а N 120P120K120. Добрива з поливною водою вносились у період від сходів до бутонізації в дозах N60P60K60, N90P90K90 т а N 120P120K120. Свіжозібрані бульби (SE) від весняного садіння ранньостиглого сорту Кобза обробляли 4-компонентним розчином стимуляторів для переривання періоду спокою та висаджували в поле в першій декаді липня. Результати досліджень. На всіх варіантах удобрення у разі підтримання вологості ґрунту 70–80% урожайність бульб була меншою, ніж за 80% НВ. Найменша (0,66 т/га, або 3,7 %) і найбільша (2,1 т/га, або 11,2 %) різниця між показниками була вста- новлена за локального внесення мінеральних добрив у дозах N90P90K90 і N 120P120K120 відповідно. Висновок. Підвищення дози удобрення до N120P120K120 у разі вне- сення їх роздрібно з поливною водою не сприяє збіль- шенню врожаю бульб. За умови підтримання вологості ґрунту 70–80% НВ і внесення N90P90K90 і N120P120K120 показ- ники залишаються на одному рівні 17,9 і 17,91 відпо- відно, а за 80% НВ і N120P120K120 урожайність менша на 0,77 т/га, ніж на варіанті N90P90K90.

Посилання

1. Базалій В.В., Зінченко О.І., Лавриненко Ю.О., Салатенко В.Н., Коковіхін С.В, Домарацький Є.О. Рослинництво : підручник. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 520 с.
2. Гамаюнова В.В., Іскакова О.Ш. Урожайність сортів картоплі залежно від мінерального живлення та рістрегулюючих речовин за вирощування на краплинному зрошенні в умовах Півдня України. Вісник Уманського національного університету садівництва, 2014. № 2. С. 23–27.
3. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях / Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко, М.П. Малярчук та ін. Херсон : Грінь Д.С., 2014. 286 с.
4. Методика польового досліду (Зрошуване землеробство) : навчальний посібник. / В.О. Ушкаренко, Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько, С.В. Коковіхін. Херсон : Грінь Д.С., 2014. 448 с.
5. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / В.С. Куценко, А.А. Осипчук, А.А. Подгаєцький та ін. Немішаєве : Ін-т картоплярства, 2002. 183 с.
6. Муравйов В.О., Вітанов О.Д., Мельник О.В., Семибратська Т.В. Продуктивність насіннєвої картоплі в умовах Східного Лісостепу України залежно від способів зрошення та удобрення. Овочівництво і баштанництво. 2010. № 56. С. 298–305.
7. Alaa S. Ati., Ammar D.I. & Salah M.N. Water use efficiency of potato (Solanum tuberosum L.) under different irrigation methods and potassium fertilizer rates. Annals of Agricultural Sciences, 2012. No. 57(2). Pp. 99–103. DOI: 10.1016/j.aoas.2012.08.002.
8. Ferreira T. & Carr M. Response of potatoes (Solanum tuberosum L.) to irrigation and nitrogen in a hot, dry climate: I. Water use. Field Crops Research, 2002. No. 7. Pp. 51–64. DOI:10.1016/S0378-4290(02)00089-8.
9. Rens L., Zotarelli L., Alva A. et al. Fertilizer nitrogen uptake efficiencies for potato as influenced by application timing. Nutr. Cycl. Agroecosyst., 2016. No. 104. Pp. 175–185. URL: https://doi.org/10.1007/s10705-016-9765-2.
10. Vozhehova R., Balashova G., Boiarkina L., et al. The efficiency of different moisture and nutrition conditions in early potato growing under drip irrigation in Southern Ukraine. Journal of Agricultural Sciences Belgrade, 2021. No. 66. 1. Pp. 1–16. DOI: 10.2298/JAS2101001V.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО