Біометричні показники рослин пшениці озимої різних селекційних центрів в умовах східної частини Північного Степу

  • Г.А. Чугрій Луганський національний аграрний університет
  • Р.С. Вискуб Луганський національний аграрний університет
  • О.О. Вінюков Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: пшениця м’яка озима, екологічна пластичність, глибина залягання вузла кущіння, висота рослин, довжина колосу, кількість зерна в колосі, маса зерна в колосі, маса 1000 зерен, урожайність

Анотація

Метою дослідження є вивчення сортів різнихселекційних центрів з метою виявлення найбільш про-дуктивних та найбільш адаптивних для умов Донецькоїобласті.Методика досліджень. Дослідження виконува-лись у польовій сівозміні ДП ДГ «Забойщик» ДДСДСНААН, с. Розлив, Великоновоселківського районуДонецької області. Характеристика сортів проводи-лася згідно з методикою ВІР ім. М.І. Вавилова, адап-тивність сортів вивчалася за методикою Еберхарта Рассел, статистичний аналіз проводився за методи-кою Доспєхова Б.О. Сорти пшениці порівнювали зі стан-дартом – Донецька-48. Результати. У статті наведені результати екологіч-ного визначення 30 сортів пшениці м’якої озимої в умо-вах Північного Степу України протягом 2018–2020 років.Актуальність цих досліджень продиктована тим, що біль-шість сортів пшениці м’якої, зареєстрованих в Державномуреєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні,районовані для Лісостепу України.Сорти пшениці вивчалися у два періоди його роз-витку, таких як ювенільний та дорослий. Оцінка сорто-вого матеріалу проводилася за показниками висоти рос-лини до періоду перезимівлі, глибини залягання вузлакущення, коефіцієнту кущення, сформованого до пере-зимівлі, кількості вузлових коренів, сформованих в осін-ній період вегетації, коефіцієнту загального кущення,коефіцієнту продуктивного кущення, відношення про-дуктивного кущення до загального, висоти достиглоїрослини, довжини колосу, кількості зерен у колосі, масизерен у колосі, маси 1000 зерен, урожайності та еколо-гічної пластичності сорту за ознакою урожайності в умо-вах Північного Степу України. За критерій достовірностіотриманих результатів взято показник найменшої істот-ної різниці 95% рівнем вірогідності (НІР0,5).Досліджено, що сорти з кращими біометричнимипоказниками господарсько-цінних ознак це: сортКраплина, сорт Контана, сорт Олексіївка, сорт Богиня.Висновки. Доведено, що висока екологічна плас-тичність урожайності в умовах Північного Степу Українивідмічена в сортах Диво донецьке, Журавка, Патріотка,Гармонія, Перемога, Юзовська, Олексіївка, Богиня.

Посилання

1. Бурбела М. Сучасні агроекологічні і соціальні аспекти хімізації сільського господарства. Пропозиція. 1995. № 1. С.17-18; № 2. С.11,38; № 3. С. 18.
2. Лихочвор В.В. Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах західного Лісостепу України : дис. д-ра с.-г. наук ; Львівський держ. аграрний ун-т. 2004. 445 арк. : рис. Бібліогр. : арк. 365–427.
3. Моргун В. Хлібний достаток і продовольча безпека. Світ. 2014. № 35-36. С. 2–3.
4. Тараріко О.Г. Біологізація та екологізаціягрунтозахисного землеробства. Вісник аграрної науки. 1999. № 10. С. 5–9.
5. Уліч О.Л., Терещенко Ю.Ф., Хахула В.С. Адаптивні сорти пшениці озимої для підзони переходу Лісостепу в Степ. URL: https://agronom.com.ua/adaptyvni-sorty-pshenytsiozymoyi-dlya-pidzony-perehodu-lisostepu-v-step/.
6. Тимофєєв М.М., Вінюков О.О., Бондарева О.Б. Стратегія формування сталих агробіогеоценозів. Збалансоване природокористування, 2016. № 1. С. 164–170.
7. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Triticum L. / под ред. В.А. Корнейчук. ВИР, 1989. 44 с.
8. Eberhart, S.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci.-1966. V. 6. № 1. Р. 36–40.
9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Агропромиздат, 1985. С. 351.
10. Чугрій Г.А., Вінюков О.О., Бондарева О.Б. Визначення найбільш адаптивних сортів пшениці озимої різних селекційних центрів в умовах північного Степу України. Вісник Львівського національного аграрного університету, 2020. № 24. С. 147–153.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО