Ґрунтознавство на службу землеробству

  • Ф.П. Топольний Центральноукраїнський національний технічний університет
  • М.М. Ковальов Центральноукраїнський національний технічний університет
  • В.П. Резніченко Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: наукові основи, переущільнення ґрунтів, агрохімічна паспортизація та моніторинг земель, урожайність, системи аграрного управління

Анотація

Мета. Робота присвячена аналізу наукових основ технологій обробітку ґрунту в умовах прогресуючого погіршення агрофізичних якостей ґрунтів України. Актуальність теми пов’язана зі стійкими тенденціями погіршення умов вирощування польових культур внаслі- док деградації ґрунтів та втратою ними здатності само- регулювання та самовідновлення. Результати. Понад 70% орних земель України представлено чорноземами. В уяві багатьох людей, в тому числі і фахівців в галузі землеробства, побутує думка про високу, або навіть надзвичайно високу родючість наших ґрунтів чорнозем- ного типу. Проведений аналіз родючості ґрунтів України, які в основному представлені чорноземами, ставить ряд запитань, котрі вимагають пояснень. Головним серед них є тотально низький рівень врожайності польових культур у порівнянні із країнами Західної Европи. Дану ситуацію значно погіршує також технологічне і агрохімічне відста- вання, котре протягом двох останніх століть супроводжу- вало і супроводжує нашу землеробську галузь. Досить тривалий проміжок часу наша агрономічна служба в сис- темі удобрення враховувала лише три хімічні елементи: азот, фосфор і калій, тоді як ближчі наші сусіди масово враховували баланс у ґрунті ще й кальцію, магнію і сірки. А агрохіміки Голландії систему удобрення здій- снюють з урахуванням потреби 17 елементів живлення. Додатково погіршує досить непросту ситуацію застосу- вання важкої ґрунтообробної техніки, котра призвела до стійкого в часі прогресуючого переущільнення ґрунтів. Наявність даного явища свідчить про погіршення з агро- екологічних властивостей ґрунтів і в першу чергу їх вод- но-фізичних параметрів. Висновки. У першу чергу необ- хідно розробити уніфіковану та науково-обгрунтовану систему моніторингу ґрунтів України та затвердити її на законодавчому рівні. Провести широкомасштабні нау- кові дослідження з визначення рівння переущільнення ґрунтового профілю в межах агроекосистем. Примусово впроваджувати в агроформуваннях України технологій нульового і стрічкового обробітку.

Посилання

1. Топольний Ф. П. Ґрунти найкращі, урожаї найнижчі. Чому? Біологічні системи. Біологія. Том 4. Вип. 2. Чернівці 2002. С. 41–42.
2. Краснитский А.М., Топольный Ф.Ф., Жмыхова В.С., Елисеева В.И., Гусев А.А. Многолетние экологические исследования в Центрально-Черноземном заповеднике. Охраняемые природные территории Советского Союза, их задачи и некоторые итоги исследований. Москва : Центр международных проектов ГКНТ, 1983. С. 149–163.
3. Соколовский А.Н. Избранные труды. Почвоведение и агрохимия. Киев, 1971. С. 339.
4. Медведев В.В., Лындина Т.Е., Лактионова Т.Н. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). Харьков : Изд-во «13 типография», 2004. 244 с.
5. Agro-ecological Aspects of the Change of Sulphate Sulphur Content in Chernozem of the Buh-dnipro Interstream Area in Ukraine by Kovalov Mykola, Vasylkovska Kateryna, Reznichenko Vita, Mostipan Mykola, has been published in the WSEAS Transactions on Environment and Development, ISSN / E-ISSN: 1790-5079 / 2224-3496, Volume 15, 2019, Art. #35, pp. 319-323. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43231180 (дата звернення: 13.04.2021).
6. Anthropogenic evolution of morphological features of chernozems Mykola Kovalov, Vita Reznichenko. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. Pp. 86–107.
7. Харченко С.О., Кірієнко М.М., Циганенко М.О., Качанов В.В. та інші. Дослідження роботи універсально колісного гусеничного трактора ХТЗ 280 Т. Вісник Харківського національного державного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. Вип. 156. Харків : ХНТУСГ, 2015 С. 180–184.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО