Сучасна екологічна ситуація на Херсонщині та можливі шляхи розв’язання проблемних питань

  • Є.С. Подаков Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • М.В. Козичар Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • О.О. Казанок Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • Г.В. Каращук Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: екологічна ситуація, соціально- економічні наслідки, екологічна безпека, водокористу- вання, ресурси, екологічна політика

Анотація

Мета. У статті з’ясовується сутність і причини екологіч- них питань Херсонщини, взаємозв’язок економічної та еко- логічної криз. Досліджено соціальні наслідки екологічної кризи, її вплив на природні ресурси і навколишнє природне середовище Херсонської області, можливі шляхи розв’я- зання проблемних екологічних питань. Методи. Останні 20 років виявилися найбільш складними, оскільки в умовах зміни суспільно-економічного ладу в країні були порушені, а в низці випадків зруйновані механізми забезпечення роботи систем зрошення, вертикального дренажу, водоо- чищення, уловлення газопилових фракцій, утилізації від- ходів тощо. Відбулося руйнування десятків агрохімічних складів, накопичення неліквідних отрутохімікатів. Зміни в навколишньому середовищі не забарилися з впливом на стан здоров’я населення, що відбилося на зростанні смерт- ності, зниженні народжуваності, міграції продуктивних сил за межі Херсонської області. Результати. Проаналізовано проблеми забезпечення населення питною водою, які сут- тєво загострюються в регіоні. Тим більше, що тенденція до збільшення водозабору підземних вод знову змістилася в бік зростання. Тому в перспективі її необхідно буде вирі- шувати шляхом пошуку і спорудження систем доочищення води. У сучасних умовах не менш важливою в зоні зрошу- ваного землеробства на півдні області стала проблема вторинного осолонцювання ґрунтів у зв’язку з недотриман- ням технології зрошення, вибіркового його застосування і припинення вертикального дренажу, що супроводжується накопиченням токсичних солей магнію. Вирішення цих питань вимагає значних капітальних вкладень для рекон- струкції діючих магістральних та розподільчих каналів, встановлення водоводів під іригаційними системами, від- новлення систем вертикального дренажу, впровадження економічних систем зрошення, перш за все краплинного. Незважаючи на велику кількість рекомендацій, рішень, звернень, це питання зайшло у глухий кут, вихід з якого можливий лише у разі формування довгострокової страте- гії водокористування в умовах Півдня України, коригування вже прийнятих програм та фінансового їх забезпечення. В умовах нестабільної економіки її розв’язання найближ- чим часом є проблематичним. Висновки. З огляду на важливість для економіки Херсонської області розвитку рекреаційної та санаторно-курортної сфери не менш важ- ливим є питання очищення використаних комунальних вод. Загальні обсяги скиду забруднених вод останніми роками стабілізувалися. Така ситуація пов’язана зі зменшенням обсягів водозабору порівняно з 90-ми роками та у зв’язку із введенням лімітів використання і системи плати за спе- ціальне водокористування. Одним з позитивних чинників, які можуть впливати на екологічне оздоровлення області, є підвищення частини території об’єктів природно-заповід- ного фонду місцевого, загальнодержавного і міжнародного значення.

Посилання

1. Хвесик М.А., Степаненко А.В. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання. Економіка України. 2014. № 1. С. 74–86.
2. «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02. 2019 року № 2697-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2697-19zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 16.04.2021).
3. Тюреміна В.Г., Гузенко З.Є. Прогнозні ресурси підземних вод Причорномор’я та стан їх використання. Причорноморський екологічний бюлетень. 2010. № 2(36). С. 109–113.
4. Рідей Н.М., Строкаль В.П., Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика. Херсон : Видавництво Олді-плюс, 2011. 568 с.
5. Нова екологія. URL: https://www.novаecologiа.org (дата звернення: 07.04.2021).
6. Канаш О. Повертаємося до проблем особливо цінних земель. Землеустрій і кадастр. 2011. № 1. С. 53–59.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО