Науково-методологічне обґрунтування типовості Інгулецького зрошуваного масиву для сухостепової зони України

  • О.В. Морозов Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • В.В. Морозов Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • Є.В. Козленко Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: зрошення, дослідно-виробничі ділянки, дослідження, районування, типовість, регіон, впровадження

Анотація

В основу реалізації Стратегії зрошення і дренажув Україні на період до 2030 року покладено відновлення,реконструкцію і модернізацію наявних зрошувальнихі дренажних систем, а також будівництво нових об’єк-тів. На всіх зрошувальних системах за багато десятирічїх функціонування накопичений значний обсяг інфор-мації, яка відображає особливості проєктно-вишуку-вальних робіт, будівництва й експлуатації, технологійвирощування сільськогосподарських культур, у томучислі режими їх зрошення, моніторингу еколого-меліо-ративного стану земель, типи і характеристики ґрунтів,їх родючість, водно-сольовий та поживний режим, типи,параметри і режим роботи штучного дренажу, способиі методи вирішення проблем. Серед усіх зрошуваль-них систем сухостепової зони України особливу рольвідіграє Інгулецька зрошувальна система, яка функ-ціонує з 1957 р. і є першою на Півдні України. На ційсистемі вперше для зрошуваного землеробства регіонубули розроблені технології вирощування сільськогоспо-дарських культур, розроблені їх режими зрошення,агромеліоративні та гідрогеолого-меліоративні заходищодо охорони і збереження ґрунтів, обґрунтовані опти-мальні параметри закритого горизонтального дренажу,рекомендації щодо використання для зрошення водирізної мінералізації і хімічного складу та багато інших актуальних питань. Результати досліджень вищеназ-ваних робіт можуть впроваджуватися у сільськогоспо-дарське виробництво, водне господарство і меліораціюземель не тільки на землях Інгулецької зрошувальноїсистеми. Але в кожному конкретному випадку необ-хідно застосовувати науково обґрунтовану методологіюі методи обґрунтування типовості об’єктів дослідженняі об’єктів, на яких впроваджуються результати проведе-них досліджень або відбувається їх адаптація до новихприродних і господарських умов. У визначенні типо-вості зрошуваних об’єктів у сухостеповій зоні Україниосновним методом рекомендується застосовуватирізні види районування території: фізико-географічне,ґрунтове, ландшафтне, кліматичне, природно-сіль-ськогосподарське, біопродуктивності земельних угідь,гідрогеологічне та ін. Інгулецький зрошуваний масивза основними видами районування території – гідроге-ологічного, ґрунтового, агрокліматичного та ландшафт-ного – є типовим практично для всіх зрошуваних маси-вів сухостепової зони. Висновок. Одержані результатидослідження доцільно застосовувати у розробці іннова-ційних технологій вирощування сільськогосподарськихкультур; технологій і режимів зрошення; у системі моні-торингу й управління еколого-агромеліоративним ста-ном зрошуваних земель; в обґрунтуванні оптимальнихпараметрів і режимів функціонування закритого горизон-тального дренажу; розробці еколого-агромеліоративнихзаходів з охорони і підвищення родючості ґрунтів.

Посилання

1. Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 688‑р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-р#Text.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) : учебник. 5-е изд., доп. и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
3. Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство. Київ : Урожай, 1994. 328 с.
4. Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві : монографія / В.О. Ушкаренко та ін. Херсон : Айлант, 2013. 378 с.
5. Кац Д.М. Влияние орошения на грунтовые воды. Москва : Колос, 1976. 272 с.
6. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология. Москва : Агропромиздат, 1988. 256 с.
7. Шабанов В.В., Рудаченко Е.П. Типизация объектов сельскохозяйственных мелиораций. Вестник с.-х. науки. 1971. № 1. С. 83–86.
8. Морозов В.В., Гамаюнова В.В., Морозов О.В., Сидоренко О.І., Пічура В.І. Еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних земель із застосуванням ГІС-технологій : практикум. Херсон : ХДУ, 2007. 162 с.
9. Морозов В.В. Ландшафтні меліорації : навчальний посібник. Херсон : вид-во ХДУ, 2007. 224 с.
10. Морозов В.В. Основи системного аналізу в гідромеліорації : навчальний посібник. Херсон : вид-во ХДУ, 2008. 64 с.
11. Навчальний атлас України. Київ : НВП «Картографія», 1998. 41 с.
12. Національний атлас України. Київ : ДНВП «Картографія», 2007. 440 с.
13. Демехин В.А., Пелих В.Г., Полупан Н.М., Величко В.А., Соловей В.Б., Мельничук С.Д., Малюта А.М. Земельные ресурсы Херсонской области – базовый фактор региональной экономической политики. Киев : Аграрна наука, 2007. 152 с.
14. Морозов О.В. Еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних земель: теорія і практика : монографія. Херсон : ЛТ-Офіс, 2010. 370 с.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО