Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату

  • М.І. Ромащенко Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
  • С.А. Балюк Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України
  • В.А. Вергунов Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
  • Р.А. Вожегова Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • О.І. Жовтоног Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
  • А.М. Рокочинський Національний університет водного господарства та природокористування
  • Ю.О. Тараріко Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
  • Р.С. Трускавецький Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: кліматичні зміни, наукові основи, зрошення, дренаж, організаційно-правові та норматив- но-методичні засади, системи аграрного виробництва, водна стратегія

Анотація

Мета. Робота присвячена розробленню дієвих і ефективних засобів підвищення врожайності сільсько- господарських культур в умовах як природного дефіциту вологи, так і її надлишку, на засадах сталого розвитку зем- леробства, за допомогою сучасних зрошувальних і дре- нажних систем. Актуальність теми пов’язана з відзначе- ними в Україні стійкими тенденціями до погіршення умов вирощування основних сільськогосподарських культур унаслідок глобальних змін клімату. Методи. Оцінку змін агрометеорологічних ресурсів території здійснювали методом математико-статистичного аналізу, результати експериментальних досліджень оброблялися методами системного узагальнення, кореляційного, економічного, розрахунково-порівняльного аналізу. Опрацювання пер- спективних напрямів розвитку аграрного виробництва здійснювали методом багатоваріантного імітаційного комп’ютерного моделювання. Результати. Мета роботи сформована на принципах системного підходу і поєднує кілька складових частин, серед яких зазначимо розро- блення наукових основ, технологій, технічних засобів, організаційно-правових та нормативно-методичних засад сталого ведення аграрного виробництва на мелі- орованих землях в умовах прогресуючого погіршення умов природного вологозабезпечення внаслідок змін клімату. Наукова новизна зумовлена узагальненням власних багаторічних експериментальних даних із тео- ретично обґрунтованою методологію формування висо- копродуктивних систем землеробства на зрошуваних землях. Представлена робота має економічне обґрун- тування у вигляді наведеної методології формування біоенергетичного аграрного виробництва на засадах збалансованого виробництва продовольства і біоенер- гії в системі органічного землеробства. Використання біоенергетичних систем дасть змогу знизити собівар- тість продукції удвічі та збільшити чистий прибуток на меліорованих землях до 10–12 тисяч у.о./га з терміном окупності у 2–3 роки. Висновки. Наведені в роботі результати досліджень покладено в основу «Стратегії відновлення та розвитку зрошувальних та дренажних систем в Україні», розроблення якої здійснено за під- тримки й участі експертів Світового банку і ФАО, а також «Водної стратегії України на період до 2025 року».

Посилання

1. Ромащенко М.І. Районування території України за рівнем забезпеченості гідротермічними ресурсами в умовах глобальних кліматичних змін. Ґрунти та меліорація: минуле і майбутнє : збірка наукових праць. Київ, 2015. С. 11–16.
2. Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на меліорованих територіях : монографія. Київ : Аграрна наука, 2016. 784 с.
3. Методичні рекомендації з планування зрошення на територіях з урахуванням змін клімату та моделей аграрного виробництва. Київ, 2015. 54 с.
4. Меліорація та облаштування Українського Полісся : колективна монографія / за ред. Я.М. Гадзала, В.А. Сташука, А.М. Рокочинського. Херсон : Олді-Плюс, 2018. Т. 2. 854 с.
5. Меліоровані агроекосистеми. Київ ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 696 с.
6. Ромащенко М.І., Тараріко Ю.О. Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистем. Вісник аграрної науки. 2015. № 7. С. 9–13.
Опубліковано
2021-03-22
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО