Водоспоживання пшениці ярої залежно від систем землеробства та обробітку ґрунту в Правобережному Лісостепу України

Ключові слова: промислова, екологічна та біологічна системи землеробства, оранка, чизелювання, дискування, гідротермічний коефіцієнт, продуктивна волога, коефіцієнт водоспоживання

Анотація

Дослідженнями багатьох вчених встановлено, що на фоні нерівномірного розподілення опадів накопичити вологу та зберегти її в ґрунті й створити умови для продуктивного використання її культурними рослинами впродовж вегетаційного періоду можливо за рахунок вдосконалення ресурсного наповнення систем землеробства. Тому й метою проведених досліджень було визначити вплив трьох систем землеробства – промислової (контроль), екологічної та біологічної та чотирьох варіантів основного обробітку ґрунту – оранки на 20–22 см (контроль), чизелювання на 20–22 см, дискування на 10–12 см, дискування на 6–8 см на запаси продуктивної вологи в ґрунті та забезпечення нею рослин пшениці ярої в умовах Правобережного Лісостепу України. Для проведення досліджень використовувались загальнонаукові, лабораторні і статистичні методи. У результаті проведених досліджень встановлено, що роки проведення досліджень були досить строкатими за рівнем зволоження та характеризувалися нерівномірним розподілом ГТК впродовж вегетації пшениці ярої. Досліджувані системи землеробства та обробітку ґрунту суттєво впливали як на запаси продуктивної вологи в ґрунті на період сівби пшениці ярої, так і на загальні витрати води впродовж вегетації культури та коефіцієнт її водоспоживання. Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що в зоні Правобережного Лісостепу України ресурсне наповнення екологічної системи землеробства в поєднанні з чизельним основним обробітком ґрунту на 20–22 см дозволило сформувати найвищі запаси продуктивної вологи в ґрунті на період сівби пшениці ярої на рівні 179,5 мм, що суттєво вище за інші варіанти в досліді. Пшениця яра, вирощена за цього варіанту, найекономніше споживала воду впродовж вегетаційного періоду, що підтверджено суттєво нижчим коефіцієнтом водоспоживання на рівні 39,4 мм/т та найвищою сумарною врожайності пшениці ярої в сухій речовині в досліді – 9,5 т/га.

Посилання

1. Вологозабезпеченість та урожайність польових культур за різних систем обробітку ґрунту в сівозміні / А. Г. Горобець та ін. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2011. № 1. С. 20–25.
2. Ліб І. М. Водоспоживання рослин ячменю ярого в ланках сівозміни залежно від систем обробітку ґрунту та удобрення. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2012. № 3. С. 91–95.
3. Новохижній М., Тимошенко Г. Водоспоживання пшениці твердої ярої залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України. Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення ефективності землеробства : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернетконф. 20 грудня 2012 р. Рівне, 2012. С. 31–34.
4. Оптимізація вирощування ярої пшениці в Лівобережному Лісостепу України : [наук. видання] / М. Д. Безуглий та ін. Харків, 2003. 23 с.
5. Основні прийоми адаптивної технології вирощування ярої пшениці : [метод. поради для спеціалістів с.-г. виробництва] / М. А. Бобро та ін. К., 2000. 15 с.
6. Панченко О. Б. Відтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку ґрунту і удобрення в зернопросапній сівозміні Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. … канд. сільськогосп. наук : 06.01.01. Київ, 2016. 22 с.
7. Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В. Напрями адаптування землеробства до змін клімату. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : Збірник тез II міжнар. наук.-практ. конф., Київ – Миколаїв – Херсон, 10–12 квітня 2019 р. ДУ НМЦ «Агроосвіта», 2019. С. 9–22.
8. Рожков А. О. Яра пшениця у Східному Лісостепу України : [монографія] за ред. М. А. Бобро. Харків : Майдан, 2010. 232 с.
9. Усов О. С., Манько К. М. Особливості формування врожайності сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника та основного обробітку ґрунту. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2015. Вип. 23. С. 70–75.
10. Цилюрик О. І., Судак В. М., Шапка В. П. Продуктивність короткоротаційної сівозміни залежно від системи обробітку ґрунту на фоні суцільного мульчування післяжнивними рештками. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2015. № 8. С. 66–73.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО