Урожайність чорнушки посівної (Nigella sativa L.) залежно від агротехнічних та біологічних чинників в умовах Лісостепу Західного

Ключові слова: чорнушка посівна, строк сівби, норма висіву насіння, регулятор росту, обробка насіння, обприскування посіву, урожайність

Анотація

Мета. Мета досліджень полягала у встановленні впливу строків сівби, норм висіву насіння і способів застосування регуляторів росту рослин на урожайність насіння чорнушки посівної за вирощування в умовах Лісостепу Західного. Методи. У процесі виконання дослідження використовували поєднання методів загальнонаукових: гіпотеза, спостереження, аналіз; та спеціальних: лабораторний і польовий. Експериментальні показники обробляли методами математичної статистики. Результати. Наведено результати польових та лабораторних досліджень впливу: строків сівби (ІІ декада квітня, ІІІ декада квітня, І декада травня), норм висіву насіння (10, 12 та 14 кг/га), регуляторів росту (Регоплант, Вермистим Д, Вітазим), способів застосування препаратів (обробка насіння, обприскування посіву) на урожайність насіння чорнушки посівної за вирощування в умовах Лісостепу західного. За результатами трирічних досліджень встановлено доцільність вирощування чорнушки посівної в умовах Лісостепу Західного та оптимізовано комплекс агротехнічних заходів. Обліки урожайності насіння чорнушки посівної показали, що вона значно різнилась за роками досліджень. Найбільш урожайним був 2021 рік і найменш урожайним – 2023 рік. Встановлено, що на урожайність насіння чорнушки посівної істотний вплив мав строк сівби та норма висіву насіння. Оптимальні показники урожайності 1,31 та 1,3 т/га були за сівби у ІІ декаду квітня нормами висіву насіння 12 та 14 кг/га, перевищення контролю становило 0,26 і 0,25 т/га (або 24,7 і 23,8%). Достовірну різницю між варіантами досліджень підтверджено тестом Дункана щодо впливу строку сівби, оскільки значення розподілені за трьома гомогенними групами, середні значення урожайності становили відповідно до строків: 1,29; 1,08 та 0,7 т/га. Щодо впливу норми висіву насіння на урожайність насіння чорнушки посівної за тестом Дункана встановлено, що показник за нормою висіву насіння 10 кг/га знаходився в першій гомогенній групі, а значення норм висіву насіння 12 та 14 кг/га – у другій, тобто між двома останніми варіантами різниця була не істотна. Експериментально доведено доцільність застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні чорнушки посівної. Визначено більш ефективний спосіб застосування препаратів. Встановлено, що оптимальні показники урожайності забезпечили: обробка насіння препаратом Регоплант і обприскування посівів регулятором росту Вермистим Д з урожайністю 1,22 та 1,19 т/га, з перевищенням контролів відповідно на: 0,26 і 0,24 т/га, що становило 27 та 25,3%.

Посилання

1. Бєлова Т.О. Лікувальні властивості, використання та впровадження в культуру чорнушки посівної. «Актуальні проблеми вирощування та переробкипродукції рослинництва»: матеріали II науково-практичної інтернет–конференції. Полтавська державна аграрна акалемія, 2014, 2. С. 38-40.
2. Болгова Н.В., Маренкова Т.І. Аналіз жирнокислотного складу рослинної олії. Таврійський державний агротехнологічний університет. 2013, вип. 13. Т. 1. Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет. С. 80-86.
3. Гончарський І.Л., Линдар О.І. Вивчення продуктивності видів чорнушки залежно від агротехніки вирощування в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. 2018, вип. 100. Т. 1. С. 30-34.
4. Дроздова А.А., Мойсієнко В.В. Амінокислотний склад насіння сортів та видів рослин роду Nigella L. Іноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня заснув. агрономічного ф-ту, 2-3 червня 2022 р. Житомир : Поліський національний університет, 2022, с. 57–62.
5. Дроздова А,А., Мойсієнко В.В. Жирнокислотний склад насіння чорнушки (Nigella L.) залежно від видових та сортових особливостей. Таврійський науковий вісник. 2023, № 129. С. 79-86.
6. Дроздова А.А., Мойсієнко В.В. Лікарські властивості та використання чорнушки посівної в Україні. Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09–11 грудня 2020 р., м. Миколаїв : МНАУ. 2020, с. 29-31.
7. Лікарські рослини: технологія вирощування та використання : підручник / Біленко В.Г. [та ін.] ; за ред. Б.Є. Якубенка; Національний університет біоресурсів і природокористування України. Житомир : Рута, 2015, 600 с.
8. Мирослав Семенюк. Вчені знайшли новий засіб проти COVID-19: може блокувати цитокіновий шторм // https://covid.obozrevatel.com/ukr/vcheniznajshli-novij-zasib-proti-covid-19-mozhe-blokuvatitsitokinovij-shtorm.htm.
9. Ніколова Н.С., Данилів С.І. Аналіз жирної олії nigella sativa l. виробництва України та Болгарії. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022, 1(11), С. 80-83.
10. Інтродукція Nigella sativa L. в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету. Світельський М.М. та ін. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2009, вип. 1 (45). С. 10-17.
11. Улянич О.І. Зеленні та пряно-смакові овочеві культури : навчальний посібник. К. Дія, 2004. 167 с.
12. Хоміна В.Я. Агроекологічні аспекти вирощування чорнушки посівної (Nigela sativa L.) в умовах південної частини Лісостепу Західного. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2013, вип.84. С. 265-270.
13. Onur Ketenoglu, Sündüz Sezer Kiralan, Mustafa Kiralan, Gulcan Ozkan, Mohamed Fawzy Ramadan. Cold pressed black cumin (Nigella sativa L.) seed oil. Cold Pressed Oils. 2020, с. 6. Р. 53-64.
14. Silva, A. F. C., Haris, P. I., Serralheiro, M. L., & Pacheco, R. Mechanism of action and the biological activities of Nigella sativa oil components. Food Bioscience. 2020, Vol. 38. № 100783. Р. 1-11.
15. Yeganeh Mazaheri, Mohammadali Torbati, Sodeif Azadmard-Damirchi & Geoffrey P. Savage. A. Comprehensive Review of the Physicochemical, Quality and Nutritional Properties of Nigella Sativa Oil. Food Reviews International. 2019, Vol. 35. № 4. Р. 1-21.
Опубліковано
2024-05-21
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО