ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ І ГЕНОТИПУ НА ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКОВИХ МІЖВУЗЛІВ ГОЛОВНОГО СТЕБЛА В РІЗНИХ ЗА ВИСОТОЮ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

Ключові слова: пшениця м’яка озима, сорт, довжина стебла, довжина міжвузля, висота рослин, групи сортів.

Анотація

Створення сортів з високим продуктивним потенціалом, стійких до мінливих умов навколишнього середовища, є одним із першочергових завдань сучасної селекції. Мета дослідження. Порівняльна оцінка різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої за довжиною головного стебла та окремими міжвузлями, а також встановлення особливостей їх формування і мінливості, залежно від метеорологічних умов та генотипу. Методи. У 2019−2022 рр. в умовах дослідного поля навчально-виробничого центру Білоцерківського НАУ досліджували сорти пшениці м’якої озимої, які відповідно міжнародного класифікатора РЕВ роду Triticum L., згідно даних оригінаторів, були розподілені на групи за висотою рослин. Біометричний аналіз проводили за середнім зразком 25 рослин у трикратній повторності, відповідно до загальноприйнятих методик. Результати. Формування міжвузлів стебла пшениці м’якої озимої у 2019–2022 рр. відбувалося в складних гідротермічних умовах, які суттєво впливали на їх довжину. Довжина порядкових міжвузлів різних за висотою сортів характеризувалась певними відмінностями. У середньорослого сорту І групи Лісова пісня частка другого, третього та четвертого міжвузлів була найменшою серед усіх досліджуваних генотипів – 8,6; 13,4 та 22,8% відповідно, при цьому визначено максимальний вклад колосоносного міжвузля – 51,4%. Високорослий сорт Одеська 267 відзначався найбільшим впливом третього та четвертого міжвузля – 17,6 і 26,9% відповідно, за найменшої частки п’ятого у формуванні довжини стебла – 40,4%. Висновки. Дослідженнями встановлено, що за однакових метеорологічних умов більшість низькорослих сортів ІІ групи і середньорослих І формують меншу довжину першого, другого і третього міжвузлів у порівнянні з середньорослими ІІ групи і високорослими. Водночас, максимальні показники першого-четвертого міжвузлів визначено в більшості високорослих сортів, а п’ятого в середньорослих І і ІІ груп.

Посилання

1. Настояща В. В. Зерновий комплекс України в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави. Наукові записки. 2007. № 8. C. 235–239.
2. Бадьорна Л. Ю., Бадьорний О. П., Стасів О. Ф. Технологія в галузях рослинництва: навч. посіб. Київ : Аграрна освіта, 2009. 123 с.
3. Сайко В. Ф. Перспективи виробництва зерна в Україні. Вісник аграрної науки. 1997. № 9. С. 27–32.
4. Замліла Н. П., Чебаков М. П., Вологдіна Г. Б. Адаптивність нових сортів пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби в умовах Лісостепу України. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН. 2010. № 10. С. 108–118.
5. Базалій В. В. Принципи адаптивної селекції озимої пшениці. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. К. : Логос, 2001. Т. 2. С. 466–480.
6. Чепур Г. Т., Гуменюк О. В., Харченко М. В. Потенціал зразків пшениці озимої світового генофонду за тривалістю вегетаційного періоду. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла. 2010. №10. С. 31–39.
7. Волощук С. І., Юрченко Т. В. Мінливість ознаки довжина стебла у гібридно-мутантних популяціях пшениці м’якої озимої. Вісник аграрної науки. 2015. № 5. С. 36–40.
8. Єриняк М. І., Лифенко С. П., Нарган Т. П. Результати селекції короткостеблових, екологічно пластичних сортів озимої м'якої пшениці. Таврійський науковий вісник. 2009. № 64. С. 56–62.
9. Лозінський М. В., Устинова Г. Л., Самойлик М. О. Вплив генотипу на фенотипову мінливість довжини головного стебла пшениці м’якої озимої. Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту: матеріали V інтернет-конференції молодих учених, м. Київ, 21 вересня 2021 р. Київ. 2021. С. 13.
10. Орлюк А. П., Колеснікова Н. Д. Мінливість висоти рослин озимої пшениці у нащадків в різноспрямованих доборів. Сучасні проблеми генетики, біотехнології і селекції рослин. Х., 2001. С. 231.
11. Нарган Т. П. Динаміка росту міжвузля та господарсько-корисні ознаки у різних за скоростиглістю сортів пшениці озимої м’якої. Зрошуване землеробство. 2015. № 64. С. 168–172.
12. Лифенко С., Наконечний М., Нарган Т. Особливості селекції сортів пшениці м’якої озимої степового екотипу у зв’язку зі змінами клімату в умовах півдня України. Вісник аграрної науки. 2021. Т. 99. № 3. С. 53–62.
13. Хоменко Т. М., Федоренко М. В. Довжина колосоносного міжвузля та кореляційний зв’язок з господарсько цінними ознаками у мутантних ліній пшениці озимої. Агробіологія. 2011. №6. С. 26–31.
14. Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. Формування анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу. Корми і кормовиробництво. 2020. № 89. С. 93–101.
15. Лихочвор В. В., Проць Р. Р. Озима пшениця. Львів: НВФ «Українські технології», 2006. 216 с.
16. Бурденюк-Тарасевич Л. А., Лозінський М. В., Дубова О. А. Особливості формування довжини стебла у селекційних номерів пшениці озимої залежно від їх генотипів та умов вирощування. Агробіологія. 2015. № 1. С. 11–15
17. Jaleel C. A. P., Wahid A., Farooq M., Somasundaram R., Panneerselvam R. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigment composition. Int. J. Agric. Biol. 2009. № 11. P. 100–105.
18. Жук О. І. Ростові процеси у стеблі озимої пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. № 16. С. 110–113.
19. Лозінський М. В. Кореляційні взаємозв’язки довжини колосоносного міжвузля з кількісними ознаками і врожайністю зерна у пшениці м’якої озимої. Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку. Біла Церква, 2021. С. 80–83.
20. Криворучко Л. М. Мінливість господарсько-цінних ознак та особливості добору на продуктивність пшениці озимої в стресових умовах середовища : дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09. Суми, 2020. 153 с.
21. Гопцій Т. І., Проскурін М. В. Генетико-статистичні методи в селекції : навч. посібник. Харків, 2003. 103 с.
22. Опря А. Т., Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Кононенко Ж. А. Статистика : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2014. 536 с.
23. Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф., Іващук П. В. Зерновиробництво. Львів : НФВ «Українські технології», 2008. 624 с.
24. Лозінський М. В., Бурденюк-Тарасевич Л. А., Лозінська Т. П. Адаптивність селекційних номерів пшениці м’якої озимої за довжиною другого зверху міжвузля. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (у рамках VI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2021») : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 2021. Т. 1. С. 48–62.
Опубліковано
2022-12-16
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО