Вплив використання бактеріальних препаратів та мікродобрив при вирощуванні гороху посівного

Ключові слова: горох, інокуляція, мікродобрива, технології вирощування

Анотація

Мета. Вивчення впливу обробки насіння гороху біологічними препаратами та мікродобривами на індивідуальну продуктивність та урожай зерна сортів гороху.Методи. Польовий, лабораторний,математично-статистичний. Результати. Дослідження показали, що всі використані нами препарати в технології вирощуваннягороху є досить ефективним. Бактеризація вказаними вище препаратами стимулювали ростові процеси як на початку проростання насіння, так і протягом вегетаційного періоду бобової культури, щопідтверджується біометричними вимірюваннями,що до врожайності сортів гороху, то вона залежалавід сумісного застосування бактеріальних препаратів, комплексних мікродобрив для позакореневогопідживлення та погодних умов в роки проведеннядосліджень.У середньому за 2021–2023 роки урожайністьнасіння сортів гороху коливалась в межах 2,05–3,61 т/гау соту Гайдук та 2,28–3,94 т/га у сорту Карені.Середня урожайність залежно від досліджуванихелементів технології вирощування становила 2,90 т/гау сорту Гайдук та 3,05 т/га у сорту Карені.В роки дослідження за бактеризації насіння препаратами показник врожайності в середньому підвищився на0,15–0,24 т/га в усіх сортів. Застосування мінеральнихдобрив в нормі N30P60K60 підсилило дію бактеріальних препаратів. Отже, збільшення врожайності на цихваріантах спостерігалося на 0,77–0,86 т/га, відповіднодо контролю.Висновки. За результатами досліджень встановлено, що використання мінеральних добрив сприяє кращому засвоєнню бактеріальних препаратів, в результатіпідвищенні продуктивності гороху.Найкращий показник урожайності гороху був отриманий у варіанті із застосуванням передпосівноїобробки посівного матеріалу біологічним препаратом Оптимай Пульс на фоні мінерального удобренняN30P60K60 та проведенні позакореневого підживленняпосівів у фазі бутонізації добривом Вуксал Мікроплант,що становила 3,61 т/га у сорту Гайдук та у сортуКарені – 3,94 т/га.Отримані дані експериментальних дослідженьможуть бути використані при розробці системи застосування бактеріальних препаратів та мікродобрив насортах гороху, на сірих лісових ґрунтах, що дозволить повною мірою розкрити біологічний потенціалвирощуваної культури і стабілізувати високий рівеньпродуктивності.

Посилання

1. Данильченко О.М. Продуктивність зернобобових культур залежно від застосування бактеріальних препаратів та фонів мінерального живлення. Вісник СНАУ. 2010. Вип. 4 (19). С. 120–123.
2. Коваленко О.А., Ключник М.А., Чебаненко К.В. Застосування біопрепаратів для обробки насіннєвого матеріалу пшениці озимої. Екологія. 2015. Вип. 244. Т. 256. C. 74–77.
3. Іщенко В.А., Бєлякова О.А. Ефективність мікродобрив, регулятора росту та ризогуміну у підвищенні продуктивності сортів гороху безлисточкового типу. Вісник Степу. 2009. № 6. С. 37–41.
4. Іщенко В.А. Ефективність використання ризогуміну і полі міксобактерину у поєднанні з мікродобривом та регулятором росту при вирощуванні гороху вусатого типу в північному Степу. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Сільськогосподарська мікробіологія. Чернігів. 2013. Вип. 17. С. 89–100.
5. Конончук, О.Б. Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння ріст-регуляторами Регоплант і Стімпо. Агробіологія. Зб. наук. праць БЦНАУ. 2012. Вип. 9 (96). С. 103–107.
6. Мурач О.М., Волкогон В.В. Формування симбіотичного апарату гороху за впливу бактеріальних препаратів, мікроелементів і стимулятора росту. Агроекологічний журнал. 2014. №4. С. 55–59.
7. Мусатов А.Г., Сидоренко Ю.Я., Бочевар О.В. Ефективність передпосівної обробки гороху гумат-мікроелементними препаратами в умовах північної підзони Степу. Бюлетень Інституту сільського господарства Степової зони НААНУ. 2010. № 38. С. 64–67.
8. Пилипенко В.С., Гончар Л.М., Каленська С.М. Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». 2016. №91. Том 2. С. 51–55.
9. Плотніков В.В., Гильчук В.Г., Гуменний М.Б. Урожайність та якість зерна гороху при комплексному застосуванні системи агрохімікатів в сучасних конкурентоспроможних технологіях його вирощування.
10. Рудніченко Н. Природні ліки для грунту і джерело білка для людства. Пропозиція. 2019. №1. С. 24–29.
11. Тараріко Ю.О., Чорнокозинський А.В., Сайдак Р.В. [та ін.] Вплив агротехнічних і агрометеорологічних факторів на продуктивність агроекосистем. Вісник аграрної науки. 2008. №5. С. 64–67.
12. Чинчик О.С. Вплив обробки насіння біопрепаратами на показники структури урожаю та урожайність сортів гороху. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету: Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 24. Частина 1. С. 222–228.
Опубліковано
2023-09-27
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО