РОЛЬ ФОТО- ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМІВ У ФОРМУВАННІ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН КАРТОПЛІ IN VITRO

  • Г.С. БАЛАШОВА Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • О.І. КОТОВА Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • О.О. ЮЗЮК Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • Б.С. КОТОВ Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • С.М. ЮЗЮК Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • В.І. НЕТІС Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: Solanum tuberosum L., фотоперіод, температура, інтенсивність освітлення, мікробульба.

Анотація

Мета. Метою досліджень було визначення впливу фотоперіоду, температурних режимів та інтенсив-ності освітлення на бульбоутворення картоплі in vitro. Методи. У досліді № 1 рослини сорту картоплі Кобза in vitro вирощували за температурних режимів 14–16; 20–22; 24–26°С та освітлення 500; 1500; 2000; 3000 люкс. У досліді № 2 температурний режим культи-вування день/ніч 20–22/10–12; 16–18; 20–22°С вивчався на фоні фотоперіодів: рекомендованого Інститутом картоплярства, десяти- та шістнадцятигодинного. Використовували сорт Незабудка. Результати. За даними дисперсійного аналізу результатів досліджень у середньому за три роки найбільший вплив на масу мікробульб у досліді 1 становив температурний режим (81 %), значно менший – освітлення (15 %). Максимальну масу середньої мікробульби сорту Незабудка одержано за температурного режиму день/ніч 20–22/10–12°С незалежно від тривалості фотоперіоду. Висновки. Вирішальним фактором впливу на продуктивність in vitro ранньостиглого сорту Кобза є температурні умови культивування, інтенсивність освітлення впливає значно менше. Максимальні показники продуктивності рослин in vitro отримано під час використання температурного режиму 14–16°С та освітлення 3000 лк. Водночас кіль-кість мікробульб на одну рослину становила 1,2 шт., маса середньої мікробульби – 262,0 мг, маса мікро-бульб на одну рослину – 363,7 мг, кількість мікробульб масою понад 350,0 мг – 20,9 %. Вирішальним фактором у формуванні продуктивності рослин in vitro ранньостиг-лого сорту картоплі Незабудка також були температурні умови. Максимальні показники бульбоутворення та най-більшу масу мікробульби на всіх досліджуваних фото-періодах було отримано за нічної температури 10–12°С: 98,9; 99,5 та 99,3 %; 359,3; 356,1; 336,1 мг. Отже, тем-пературні умови культивування мають значно більший вплив на продуктивність картоплі in vitro, ніж інтенсив-ність і режими освітлення.

Посилання

1. Картопля / за ред. В.В. Кононунченка, М.Я. Молоцького. Біла Церква, 2002. Т. 1. С. 64–65.
2. Palmer C. E., Smith O. E. Effect of kinetin on tuber formation on isolated stolons of Solanun tubero-sum L. cultured in vitro. Plant Cell Physiol. 1970. 11 (2). Р. 303–314.
3. Koda Y. Factors controlling potato tuberization. Memor. Fac. Agr. 1988. 16 (1). Р. 88–128.
4. Akita M., Takayama S. Induction and development of potato tubers in a jar fermenter. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 1994. 36 (2). Р. 177–182.
5. Овчинникова В.Н., Мелик-Саркисов О.С., Фаддеева И.Н. Индукция клубнеобразования in vitro пониженными температурами. Вест. с.-х. науки. 1987. № 7. 81–85.
6. Ewing E.E. Heart stress and the tuberization stimu-lus. Am. Potato J. 1981. № 58 (1). Р. 31–49.
7. Ranalli P. The canon of potato science: 24. Microtubers. Potato Res. 2007. № 50. Р. 301–304.
8. Лавриненко Ю.О., Балашова Г.С., Котова О.І. Вплив температурного режиму культивування та кон-центрації мікросолей у живильному середовищі на бульбоутворення картоплі в культурі in vitro. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2017. № 98. С. 82–88.
9. Лавриненко Ю.О., Балашова Г.С., Котова О.І., Добринкіна К.О. Вплив вітазиму, температурного режиму та розміру пробірок на інтенсивність бульбоутворення картоплі сорту Тирас в культурі in vitro. Зрошуване зем-леробство. 2013. Вип. 59. С. 149–152.
10. Дерябин А.Н., Юрьева Н.О. Экзогенная регуля-ция клубнеобразования у Solanum tuberosum L. в куль-туре in vitro (обзор). Сельскохозяйственная биология. 2010. № 3. С. 17–25.
11. Артюхова С.И., Киргизова И.В. Биотехноло-гический способ размножения оздоровленного кар-тофеля Западной Сибири микроклубнями в условияхin vitro. Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12. C. 107–114.
12. Мелик-Саркисов О.С., Фадеева И.И. Исполь-зование эффекта клубнеобразования в биотехнологии картофелеводства. Вестник сельскохозяйственной науки. 1989. № 9. С. 86–91.
13. Zaag D. Potatoes and their cultivation in the Netherland. 1980. С. 18–41.
14. Кокшарова М.К. Влияние температурного режима на образование микроклубней картофеля в культуре in vitro. АПК России. Т. 23. № 2. С. 278–281.
15. Hussey G., Stacey N. J. Factors affecting the for-mation of in vitro tubers of potato (Solanum tuberosum L.) Annals of Botany. Vol. 53. Iss. 4. P. 565–578.
16. Бугаєва І.П., Сніговий В.С. Культура картоплі на півдні України. Херсон, 2002. С. 126.
17. Lorenzen J.H., Ewing E.E. Changes in tuberization and assimilate partitioning in potato (Solanum tuberosum L.) during the 1st 18 days of photoperiod treatment. Ann. Botany. 1990. № 66 (4). Р. 457–464.
18. Effects of illumination source, culture ventilation and sucrose on potato (Solanum tuberosum L.) microtuber pro-duction under short days / Alix By M.J. et al. Ann. App. Biol. 2001. № 139 (2). Р. 175–187.19. Garner N., Blake J. The induction and development of potato microtubers in vitro on media free of growth-reg-ulating substances. Ann. Bot. 1989. № 63 (6). Р. 663–674.
20. Оздоровлення картоплі в культурі in vitro: науково-методичні рекомендації / Р.А. Вожегова та ін. Херсон, 2013. 20 с.
Опубліковано
2020-08-05
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО