ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ І СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ НА ЯКІСТЬ ОЛІЇ ЛЛЯНОЇ

Ключові слова: йодне число, кислотне число, жирні кислоти, олійність, кількість опадів.

Анотація

Мета. Метою проведення досліджень було визначення зміни якості насіння льону олійного різних сортів залежно від погодних умов впродовж вирощування та строків зберігання. Методи. Використовували лабораторний та статистичний методи досліджень. Лабораторний використовували для визначення вмісту олії в насінні льону та для встановлення показників якості олії отриманої з насіння льону при різних строках зберігання. Статистичний для оцінки стандартного відхилення при визначенні вмісту олії в насінні. Результати. Встановлено, що кількість опадів і температура повітря за досліджувані періоди суттєво відхилялися від середніх багаторічних показників, а опади характеризувалися нерівномірністю надходження. У результаті проведення досліджень встановлено, що насіння льону олійного, вирощене в агрокліматичних умовах Полісся, має високу якість і придатне як харчова і технічна сировина. Визначено, що сорт Лірина в середньому за роки досліджень мав олійність 46,5–47,2% та випереджав за цим показником сорт Еврика. Лляна олія мала високі якісні показники, її йодне число коливалося у межах 178,4–184,2 гJ2/100г для сорту Еврика та 175,3–181,2 гJ2/100г для сорту Лірина. Високе йодне число зумовлює значний вміст ненасичених жирних кислот, що визначає цінність такої олії при використанні в харчових, фармацевтичних і технічних цілях. Максимальний вміст олії в насінні встановлено на початковий термін зберігання – 38,8 та 44,5% відповідно сорту. Через 9 місяців після закладання на зберігання вміст олії в насінні сорту Еврика знизився на 4,1%, тоді як у сорту Лірина показник зниження вмісту олії в насінні становив лише 2,1%. Встановлено зниження йодного числа залежно від строків зберігання. Цей показник якості олії залежно від терміну зберігання зменшився від 182,1 до 179,6 (на 1,4%) у сорту Еврика та від 178,4 до 169,5 (на 5,0%) у сорту Лірина. Впродовж зберігання кислотні числа олії лляної навпаки підвищувалися. Так на кінець зберігання вміст вільних жирних кислот в олії отриманій з насіння льону сорту Еврика збільшився в 1,7 рази, а в олії з насіння сорту Лірина цей показник зріс у 3,4 рази. Висновки. Кліматичні умови Полісся забезпечують отримання високоякісної олії, а розглянуті строки зберігання сиро- вини для її виробництва за умови використання оптимальних режимів забезпечують якість регламентовану державними стандартами.

Посилання

1. Ковальов В. Б., Деребон І. Ю., Бучко К. Д. Якість олії лляної залежно від умов вегетаційного періоду та строків зберігання сировини. Агропромислове виробництво Полісся. 2018. Вип. 11. С. 22–25.
2. Посівні площі сільськогосподарських культур: Статистичний бюлетень. Київ: Вид-во державної служби статистики. 2021. 181 с. URL: https://ukrstat. gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_rosl_2020. pdf
3. Дрозд І. Ф. Вплив метеорологічних умов Передкарпаття на морфологічні та біохімічні показники льону олійного. Науково-технічний бюлетень інституту олійних культура НААУ. 2020. №29: С.112–122.
4. Дрозд І. Ф., Шпек М. Р., Лях В. О. Олійність сортів льоеу в різних умовах вирощування. Науково- технічний бюлетень інституту олійних культура НААУ. 2010. №15. С.45–48.
5. Овсяннікова Л. К., Валевська Л. О., Грищук Ю. В. Евдокімова Г. В. Вплив умов зберігання на зміну показників якостінових сортів льону. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2018. №1(27). С. 255–268.
6. Дідора В. Г., Деребон І. Ю. Технологічні показники якості льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6. С.71–79.
7. Ковальов В. Б., Деребон І. Ю., Бучко К. Д., Федорчук С. В. Вплив тривалості зберігання лляної олії на якісний склад. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. С548–558.
8. Vozniuk N., Skyba V., Likho O., Sobko Z., Klymenko, T. Forecasting the adaptability of heat-loving crops to climate change in Ukraine. Scientific Horizons. 2020. 26(2), 87–102. DOI: https://doi.org/10.48077/ scihor.26(2).2023.87-102 .
9. Balabukh V., Tarariko O., Ilienko T., Velychko V. Influence of changes in air temperature on crop productivity formation in Ukraine at the turn of XX–XXI centuries (1981-2010). Agricultural Science and Practice. 2021. 8(3). 71–87. DOI: https://doi.org/10.15407/ agrisp8.03.071.
10. Kovalev V., Derebon I., Klymenko T., Fedorchuk S., Trembitska O., Lisovy M. (2020). Production of textile crops in conditions of radioactive contamination. Agroecological journal, 3, 73–79.
11. Насіння льону олійного для переробляння: ДСТУ 4967 (ДСТУ 4967:2008). – [Чинний від 2010–07–01]. Київ : Дерспоживстандарт України, 2010. 8 с.
12. Городній М. М. Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва / М. М. Городній, С. Д. Мельничук, О.М. Гончар, В.П. Каленський, Л.А. Ященко та ін. Київ: Арістей, 2006. 486 с.
13. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: навч. посіб. / Г.І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков. Київ: Вища освіта, 2004. 271 с.
14. Скалецька Л. Ф., Подпрятов Г. І., Завадська О. В. Методи наукових досліджень зі зберігання та переробки продукції рослинництва. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. 416 с.
Опубліковано
2023-07-04
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО