Сучасний стан зрошуваних сільсько- господарських земель в Україні

Ключові слова: моніторинг сільськогосподарських земель, деградаційні процеси, зрошення, кліматичні зміни, база даних.

Анотація

Мета статті – представити результати досліджень з питань сучасного стану зрошуваних сільськогосподарських земель та на основі їх аналізу сформовану базу даних. Методи. Застосовано сукупність загальнонаукових методів і підходів емпіричного та теоретичного пізнання: абстрактно-логічний, системного підходу, статистичний, монографічний, комплексного аналізу, узагальнення. Результати. Постійного зрошення потребують майже 19 млн га орних земель, а водорегулювання – 4,8 млн га. У 2020-2021 рр. полив здійснювався лише на площі близько 550 тис. га. За 2014–2017 рр., спостерігається скорочення земель які було фактично политі, з 0,51 млн га, до 0,46 млн га, або на 9,8%. Але з 2018 р. (0,46 млн га) кількість зрошувальних земель почала зростати й у 2020 р. було полито найбільшу площу – 0,55 млн га. Площа, з якої зібрано врожай на политих землях, з кожним роком зростає. З 2014 р. до 2020 р. найбільше зросли площі під зерновими та зернобобовими культурами, на 84% до 188,5 тис. га. База даних сучасного стану зрошуваних земель містить 25 довідників та термінологічний словник, доступ до яких організовано через гіперпосилання головного меню бази. Висновки. Одним із пріоритетних напрямів є своєчасне обстеження та розвідування стану земель, їх моніторинг, використання даних земельного кадастру, проведення інвентаризації земель, розробка проєктів організації території, залучення до господарського обороту не наданих у власність та користування земель та тих, які знаходяться у найбільш депресивних територіях, проєктів зрошення в посушливих регіонах та проєктів осушення найбільш часто затоплюваних і підтоплених територій. Глобальні зміни клімату, що відбулися впливають на зміни способів та режимів зрошення сільськогосподарських культур, що своєю чергою спричиняє збільшення антропогенного навантаження на ґрунти. Крім кліматичних змін та наслідків антропогенного втручання катастрофічної шкоди для всього агромеліоративного комплексу Півдня України завдають воєнні дії країни-агресора. Дослідити наслідки і оцінити масштаби нанесеної шкоди буде можливо лише після деокупації території.

Посилання

1. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: монографія / за ред. Л. Ф. Кожушка, В. А. Сташука, М. А. Хвесика, А. М. Рокочинського. Рівне, 2018. 638 с.
2. Грановська Л. М., Лиховид П. В., Жужа П. В. Оцінка гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних земель правобережжя Херсонської області. Зрошуване землеробство, 2018. № 70. С. 4–13.
3. Грановська Л. М., Морозов О. В., Морозова О. С. Інтегральна оцінка придатності (на основі екологічного моніторингу) зрошуваних земель для вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. Економіка природокористування, 2016. № 2(39). С. 139–147.
4. Державна служба статистики України : режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 5 жовтня 2022 р.).
5. Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. .Шляхи вирішення проблеми втрат водних та земельних ресурсів Херсонської області. Досягнення України та ЄС в екології, біології, хімії, географії та аграрних науках : Колективна монографія. Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. 264–281 DOI https:// doi.org/10.30525/978-9934-26-086-5-26
6. Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації): колективна монографія / за ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, Р.С. Трускавецького. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 668 с.
7. Нейтер Р., Стольнікович Г., Нів‘євський О. Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. KSE Center for Food and Land Use Research. URL: https://kse.ua/ wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ ua-1.pdf (дата звернення 8 червня 2022 р.)
8. Ромащенко М. І., Дехтяр О. О. Деякі питання реформування водогосподарської галузі України. Меліорація і водне господарство, 2016. № 103 (1). С. 3–8. 9. Ромащенко М. І., Жовтоног О. І., Крученюк В. Д., Сайдак Р. В., Книш В. В. Управління процесом відновлення та сталого використання зрошення. Меліорація і водне господарство, 2014. № 101. С. 137–147.
10. Ромащенко М. І., Яцюк М. В., Жовтоног О. І., Дехтяр О. О., Сайдак Р. В., Матяш Т. В. Наукові засади відновлення та розвитку зрошення в Україні в сучасних умовах. Меліорація і водне господарство. 2017. № 106 (2). С. 3–14.
11. Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 688-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-р#Text
Опубліковано
2023-03-03
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО