Формування якісних показників зерна сочевиці залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень

Ключові слова: вміст білку, вміст клітковини, вміст крохмалю, інокуляція насіння, мікроелементи, сочевиця, позакореневі підживлення, якісні показники зерна

Анотація

Метою досліджень було дослідити та визначити варіант комбінованого поєднання передпосівноїобробки насіння сочевиці у взаємодії із позакореневими підживленнями на фоні відповідних гідротермічних режимів вегетації на формування якісних показниківзерна сочевиці.Методи. Дослідження було проведено впродовж2019–2021 років на базі дослідного господарства«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету (с. Агрономічне Вінницького районуВінницької області) на сірих лісових грунтах з середнімпотенціалом родючості. Повторність у досліді чотирьохразова. Розміщення варіантів – систематичне у дваяруси. Дослід передбачав вивчення таких факторівщодо їх впливу на якісні показники зерна сочевиці А –умови року вегетації; В – інокуляція (Андеріз-р (2 л/т));С – обробка насіння мікродобривом (Оракул насіння(1 л/т)); D – позакореневі підживлення (варіант одинарного та комбінованого застосування) (комплексні мікродобрива Ярило активний старт PRO (2 л/га) та АвангардКомплекс Бобові (2 л/га).Результати. Встановлено збільшення вмісту сирогопротеїну та загального азоту за поступового зростанняфакторів інтенсифікації варіантів досліду із мінімального середнього за період досліджень значення 27,2%і 4,36% у варіанті без застосування додаткових заходівоптимізації живлення сочевиці до 29,7% та 4,69% у варіанті повного і комплексного їх поєднання. Збільшення вмісту сирого протеїну на 0,2–0,3% визначено у варіантах застосування обробки насіння мікроелементамита на 0,2%, 0,5% та 0,8% у ряду способів (за схемоюдосліду) використання мікродобрив. Вміст крохмалюмав різницю між граничними варіантами схеми досліду1,8% із усередненими приростами за рахунок інокуляції0,85%, застосування обробки насіння мікроелементами0,40%, застосування позакореневих підживлень у рядуспособів (за схемою досліду) використання мікродобрив у досліді на 0,35%, 0,62% та 0,93%, відповідно.Вміст сирої клітковини мав найменш виражену реакціюна застосовані заходи оптимізації живлення сочевиці ізнезначним приростом на рівні 0,12% при співставленіграничних технологічних варіантів досліду.Висновки. Отже, максимальні показники якостізерна сочевиці встановлено у технологічному варіантіпоєднання інокуляції, обробки насіння мікроелементамита двох позакореневих підживлень за поєднання мікродобрив Ярило активний старт PRO + Авангард КомплексБобові – вміст сирого протеїну 29,7%, загального азоту4,69%, крохмалю 55,2% та сирої клітковини 3,44%.

Посилання

1. Січкар В. І. Зернобобові культури – подвійна вигода у господарстві. Агробізнес сьогодні. 2020. №1–2. С. 24–29.
2. Кернасюк, Ю., Полтянкін О., Літковський В. Маржинальні нішеві агрокультури. Агробізнес сьогодні. 2018. №8. С. 12–16.
3. McNeil D. L., Hill G. D., Materne M., Mckenzie B. A. Global Production and World Trade. Lentil: An Ancient Crop for Modern Times / S. S. Yadav, D. L. McNeil, P. C. Stevenson (eds). Dordrecht : Springer, 2007. Р. 95–105.
4. Єремко Л., Лень О. Біб для зернових сівозмін. The Ukrainian Farmer. № 7. 2013. С. 72–74.
5. Кулинич О. О. Сочевиця: розумна альтернатива. Пропозиція. 2004. № 8–9. С. 58–59.
6. Шевченко A. M. Сочевиця – цінна продовольча культура. Луганськ: ТОВ «Знання», 2003. 27 с.
7. Присяжнюк О. І., Топчій О. В., Слободянюк С. В., Карпук Л. М., Маляренко О. А., Павліченко А. А., Свистунова І. В. Сочевиця. Біологія та вирощування : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 180 c.
8. Maggioni L., Ambrose M., Schachl R., Duc G., Lipman E. Lentil in the world. Report of a Working Group on Grain Legumes. Third Meeting 5–7 july. Krakow (Poland), 2002. P. 336–341.
9. Sarker A., Erskine W. Recent progress in the ancient lentil. The Journal of Agricultural Science. 2006. Vol. 144, Iss. 1. P. 19–29.
10. Данильченко О. М., Жатова Г. О. Урожайність і якість насіння кормових бобів та сочевиці залежно від інокуляції бактеріальними препаратами і внесення мінеральних добрив. Вісник Житомирсього національного агроекологічного університету. 2016. № 1 (53). Т. 1. С. 94–101.
11. Присяжнюк О. І., Топчій О. В. Формування елементів структури врожайності сочевиці залежно від строків сівби, мікродобрив і регуляторів росту. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2017. Вип. 25. С. 72–78.
12. Присяжнюк О. І., Топчій О. В., Калюжна Е. А., Українець В. В. Технологія вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України: методичні рекомендації. Київ : Нілан-ЛТД, 2018. 52 с.
13. Каленська С. М., Шихман Н. В. Продуктивність сочевиці залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння в умовах правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБіП. 2011. Випуск 4 (26). URL: http://www.nbuv.gov.lis/e journals/Nd/2011_4/11ksm.pdf.
14. Сучасна технологія вирощування сочевиці. Науково-виробниче видання. ДУ Інститут зернового госпо
дарства степової зони України. Дніпропетровськ. 2013. 89 с.
15. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О., Києнко З. Б., Присяжнюк Л. М. Вінниця, 2016. 159 с.
Опубліковано
2022-12-16
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО