ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ГЕОХІМІЧНОГО ТА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ БОЙОВИХ ДІЙ

Ключові слова: воєнні дії, ґрунтовий покрив, результати аналітичних досліджень, гранулометричний склад, мікроелементи.

Анотація

Стаття має практичний характер за спрямування впливу воєнних дій на ґрунтовий покрив України. За мету статті обрано визначення якісних та кількісних змін гранулометричного складу, а також вмісту мікроелементів і важких металів в місця впливу артилерійських та авіаційних ударів на ґрунтовий покрив в Харківській області (Харківський район, східні околиці міста Харкова). Методи досліджень: для визначення гранулометричного складу ґрунту використовувався метод лазерної дифракції. Визначення розміру часточок ґрунту проводили лазерно-дифакційним методом на аналізатор часточок Mastersizer 3000Е фірми Malvern Instruments з рідинним модулем диспергування Hydro EV. Вміст рухомих форм марганцю, цинку, заліза, кобальту, міді, кадмію, хрому, свинцю, нікелю у пробах ґрунту визначено в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії на приладі САТУРН – 4 (виробник Україна) за ДСТУ 4770.1 – 9:2007. Відбір точкових проб ґрунту здійснено за глибинами ймовірного забруднення на основі комбінованого підходу із застосуванням модифікованих моделей радіального локального розподілу речовин («гарячих точок») у дво- і тривимірному просторі згідно серії гармонізованих стандартів ДСТУ ISO10381. Дослідження проведено із застосуванням системного, порівняльного, логіко-аналітичного і лабораторного методів, а також методів інфометрії, критичного аналізу та узагальнення. Місце проведення досліджень: землі сільськогосподарського призначення (орні угіддя та лісосмуги) поблизу населених пунктів Мала Рогань та Новий Коротич Харківської області, де відбулися активні бойові дії. Ґрунтовий покрив території досліджень представлений чорноземними ґрунтами Лісостепової зони. В результаті аналітичних досліджень встановлено, що вплив артилерійських та авіа ударів на ґрунтовий покрив суто негативні. Вирви, що утворюються внаслідок цих впливів потребують рекультивації, та в будь- якому разі можуть накопичувати вологу, зменшувати площу оранки на полі. Крім того, ґрунт, що розкиданий від розриву авіабомб та снарядів навкруги вирви, під впливом опадів та у процесі оранки з часом перемішається з верхнім родючим шаром, що призведе до його утяжеління, і як наслідок, погіршується повітряно-водний баланс, що призведе до втрати родючості. За результатами визначення сумарного показника забруднення Zcза вмістом важких металів один артилерійський постріл 82-мм калібру призвів до допустимого ступеня техногенного забруднення земель; 120-мм калібру – від допустимого до помірно-небезпечного і небезпечного ступенів; 152-155-мм – допустимого і помірно-небезпечного; скидання авіабомби вагою 100 кг – помірно-небезпечного і небезпечного ступеня. У місцях розливу дизельного палива вміст важких металів підвищився до помірно-небезпечного рівня, технічних кислот – до надзвичайно небезпечного рівня техногенного забруднення земель.

Посилання

1. Kaplan G., Rashid T, Pietrelli A., Ferrara V. Monitoring war-generated environmental security using remote sensing: A review / Land Degradation and Development. 2022. URL: https://doi.org/10.1002/ldr.4249 (дата звернення 1.05.2022)
2. Оцінка наслідків від вибухів боєприпасів на військових складах. 2017. 30 с. URL: https://ldubgd.edu.ua/ sites/default/files/3_nauka/vibuhi_boiepripasiv_.pdf 3. (дата звернення 10.07.2022)
4. ДСТУ 4770.1-9:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю, цинку, заліза, кобальту, міді, кадмію, хрому, свинцю, нікелю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. К.: Держспоживстандарт України, 2009. 117 с. (Національні стандарти України).
5. ДСТУ ISO 10381-1:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання программ відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDT). К.: Держспоживстандарт України, 2006. 36 с. (Національний стандарт України);
6. ДСТУ ISO 10381-2:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб (ISO 10381-2:2002, IDT). К.: Держспоживстандарт України, 2006. 29 с. (Національний стандарт України).
7. ДСТУ ISO 10381-5:2009. Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту (ISO 10381-5:2009, IDT): К.: ДП «УкрНДНЦ», 2011. 28 с. (Національний стандарт України).
8. ISO 18400-104:2018 Soilquality – Sampling –Part 104: Strategies. Switzerland. ISO.2018. 140 p.
9. ISO18400-203:2018 Soilquality – Sampling –Part 203: Investigation of potentially contaminated sites. Switzerland. ISO.2018. 42 p.
10. ISO 18400-102:2017 (E)Soilquality – Sampling –Part 104: Selection and application sampling techniques. Switzerland. ISO.2017. 80 p.
11. ДСТУ 4730:2007. Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського. [Чинний від 2008–01–01]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 16 с.
12. IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soil sand creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.
13. ДСТУ 7243:2011. Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження і використання. К.: Держспоживстандарт України, 2012. ІІІ, 12 с. (Національний стандарт України).
14. Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин. Постанова КМУ України від 15.12.2021 № 1325. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1325-2021-%D0%BF#Text (дата звернення 15 січня 2022)
15. Цвєткова Н.М., Гунько С.О. Корелятивна характеристика кадмію у ґрунтах степового Придніпров’я// Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2015. С. 190-196. doi:10.15421/011527 друкований ISSN 2312-301X онлайн ISSN 2310-0842.
16. Цвей Я. П., Широконос А. М., Феденко П. Я., Звягінцев С. С. Вміст важких металів на моніторингових ділянках біосферного заповідника "Асканія- Нова" / наукові записки. Том 19. Біологія та екологія. 2001. С 83-85.
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО