УРБАНІЗОВАНІ РОСЛИННІ УГРУПУВАННЯ З ДОМІНУВАННЯМ ІНВАЗІЙНОГО ACER NEGUNDO

  • М.М. МАДАНІ
Ключові слова: урбоекологія, інвазійні рослини, техногенез, міська рослинність, урбанізація, фрагментація, α-різноманіття.

Анотація

Мета. Зіставити параметри α-різноманіття рослинних угрупувань, схильних і не схильних до інвазії A. negundo, але вирівняних між собою за іншими характеристиками (ступінь урбанізації, фрагментованість, антропогенна порушенність). Методи. Комплексне використання польового, лабораторного, математично-статистичного, розрахунково-порівняльного методів і системного аналізу. Результати. Порівнювали α-різноманітність угрупувань трав'яного ярусу, схильних і не схильних до інвазії Acer negundo, але вирівняних між собою за ступенем урбанізації, фрагментованості та антропогенної порушеності. Дослідження виконані в м. Одеса на 13 ділянках по дві пробні площадки на кожній: одна – угрупування з домінуванням A. negund; друга – угрупування із домінуванням інших видів дерев, тобто всього 26 спільнот. Встановлено, що основні причини варіювання характеристик трав'яного ярусу – вид деревного домінанта (A. negundo або інших дерев) та площа насаджень. У заростях A. negundo число видів трав на 400 м2 було нижче, ніж під кронами інших дерев: 17±3 та 28±3 відповідно. Проте спільноти з A. negundo і без нього не розрізнялися за значеннями індексу Шеннона та ступеню домінування, а також за співвідношенням однорічні/ багаторічні види та граміноїди/різнотрав'я. Збільшення фрагментованості місця існування супроводжувалося зростанням частки синантропних видів як під пологом A. negundo, так і в угрупуваннях з домінуванням інших дерев. У методичному плані результати показали, що при оцінюванні наслідків рослинних інвазій слід обов'язково враховувати просторові закономірності детермінації структури угрупувань. Висновки. Встановлено, що основний ефект, який супроводжує домінування чужорідного північноамериканського дерева Acer negundo в урбанізованих угрупуваннях, – зниження видового багатства трав'яного ярусу. Зміна більшості інших характеристик угрупувань під впливом A. negundo не підтвердилося. Вплив A. negundo на види трав невибірковий чи мало вибірковий, але для надійного з'ясування ступеня такої вибірковості необхідні спеціальні дослідження. Встановлено, що причинами варіювання складу урбанізованих рослинних угрупувань є вид деревного домінанта (A. negundo або інші дерева) і площа насаджень. Таким чином, у методичному плані отримані результати свідчать про те, що при оцінювані наслідків рослинних інвазій в масштабі угрупувань потрібно обов'язково враховувати просторові та інші закономірності структури угрупувань. Чіткий поділ ефектів урбанізації, фрагментації, забруднення місця існування, а також наслідків вселення чужорідних рослин можливий тільки за спеціальних методичних зусиль. В іншому випадку існує ймовірність помилково інтерпретувати ефекти урбанізації чи фрагментації як наслідки інвазій чужорідних видів чи навпаки.

Посилання

1. Wilcove D.S., Rothstein D., Dubow J. Quantifying threats to imperiled species in the United States. Bioscience. 2000. V. 48. № 8. P. 607-615.
2. Vila M., Espinar J.L., Hejda M. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. Ecol. Lett. 2011. V. 14. № 7. P. 702-708. https://doi. org/10.1111/j.1461-0248.2011.01628.x
3. Gioria M., Osborne B.A. Resource competition in plant invasions: emerging patterns and research needs. Front. Plant Sci. 2014. V. 5. № 501. P. 1-21. https://doi. org/10.3389/fpls.2014.00501
4. Vila M., Corbin J.D., Dukes J.S. Linking plant invasions to global environmental change. Terrestrial ecosystems in a changing world. Berlin : Springer, 2006. 294 р. 5. Maron J.L., Marler M. Effects of native species diversity and resource additions on invader impact. Am. Nat. 2008. V. 172. № 1. P. 18-33. https://doi.org/10.1086/588303
6. Hejda M., Pyšek P., Jarošík V. Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. J. Ecol. 2009. V. 97. № 3. P. 393-403.
7. Lanta V., Hyvonen T., Norrdahl K. Non-native and native shrubs have differing impacts on species diversity and composition of associated plant communities. Plant Ecol. 2013. V. 214. № 12. P. 1517-1528. https://doi. org/10.1007/s11258-013-0272-0
8. Blackburn T.M., Bellard C., Ricciardi A. Alien versus native species as drivers of recent extinctions. Front. Ecol. Environ. 2019. V. 17. № 4. P. 203-207. https://doi. org/10.1002/fee.2020
9. Davis M., Chew M.K., Hobbs R.J. Don’t judge species on their origins. Nature. 2011. V. 474 (7350). P. 153-154. https://doi.org/10.1038/474153a
10. Kowarik I., von der Lippe M., Cierjacks A. Prevalence of alien versus native species of woody plants in Berlin differs between habitats and at different scales. Preslia. 2013. V. 85. № 2. P. 113-132.
11. Кисельов Ю.О., Суханова І.П., Парахненко В.Г., Швець Я.А., Черниш В.І. Адвентивна флора України: географічні особливості поширення. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. Т. 30. № 1. С. 9-13. https:// doi.org/10.36930/40300101
12. Іващенко О.О., Бурда Р.І. Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин і перспективи її запровадження в Україні. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С. 46-54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpicb_2014_20_10 (звернення 11.07.2022).
13. Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В. Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. Київ : Наукова думка, 2015. 116 с.
14. Клименко Т.К., Сягайло І.О. Успішність впровадження інвазійних видів деревних рослин в урбофітоценози. Екологічні науки. 2020. № 1(28). С. 328-334. https:// doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.53
15. Гусєва К.Д., Пилипенко Г.П., Сафранов Т.А. Ландшафтні передумови забруднення урбоекосистем (на прикладі території міста Одеси). Вісник Одеського державного екологічного університету. 2012. Вип. 13. C. 17-28.
16. Федорчук М.М., Протопопова В.В., Шевера М.В., Шевчик В.Л. Синантропізація лісового та чагарникового флорокомплексів Середнього Придніпров'я (Україна). Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. 2020. Т.12. № 2. С. 263-278. https:// doi.org/10.31861/biosystems2020.02.263
17. Гудзевич Ф.В., Гудзевич Л.С., Любченко В.Є. До проблеми збереження й відновлення біорізноманіття на природоохоронних та суміжних з ними територіях. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. 2020. Вип. 16. Т. 1. С. 66-74.
18. Міськова О.В. Участь інвазійних видів рослин у різних типах біотопів регіонального ландшафтного парку «Сеймський». Класифікація рослинності та біотопів України : матеріали IV наук.-теорет. конф., м. Київ, 25-26 березня 2020. Київ, 2020. С. 106-115.
19. Reinhart K.O., Greene E., Callaway R.M. Effects of Acer platanoides invasion on understory plant communities and tree regeneration in the Rocky Mountains. Ecography. 2005. V. 28. № 5. P. 573-582.
20. Schuster M.J., Reich P.B. Amur maple (Acer ginnala): an emerging invasive plant in North America. Biol. Invasions. 2018. V. 20. № 10. P. 2997-3007.
21. Del Vecchio S., Acosta A., Stanisci A. The impact of Acacia saligna invasion on Italian coastal dune EC habitats. Comptes Rendus Biologies. 2013. V. 336. № 7. P. 364-369. https://doi.org/10.1016/j. crvi.2013.06.004
22. Slabejova D., Bacigal T., Hegedusova K. Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. For. Ecol. Manag. 2019. V. 439. P. 28-40. https://doi.org/10.1016/j. foreco.2019.02.039
23. Hui C., Richardson D.M., Visser V. Ranking of invasive spread through urban green areas in the world’s 100 most populous cities. Biol. Invasions. 2017. V. 19. № 12. P. 3527-3539. https://doi.org/10.1007/ s10530-017-1584-0
24. Chytrý M., Jarošík V., Pyšek P. Separating habitat invisibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. 2008. V. 89. № 6. P. 1541-1553.
25. Arianoutsou M., Delipetrou P., Vilа M. et al. Comparative patterns of plant invasions in the Mediterranean biome. PLОS One. 2013. V. 8. № 11. P. 1-13. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0079174
26. Pyšek P., Chytrý M., Perg J. Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia. 2012. V. 84. № 3. P. 575-629.
27. Національний каталог біотопів України / за ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. Київ : ФОП Клименко Ю.Я., 2018. 442 с. 1. 28. Зелена книга України /за заг. ред. Я.П. Дідуха. Київ : Альтерпрес, 2009. 448 с.
28. Burnham K.P., Anderson D.R. Model selection and multimodel inference: A practical information-theoretical approach. N.Y. : Springer-Verlag, 2002. 488 p.
29. Kennedy T.A., Naeem S., Howe K.M. Biodiversity as a barrier to ecological invasion. Nature. 2002. V. 417 (6889). P. 636-638. https://doi.org/10.1038/nature00776 30. Suding K.N., Harpole W.S., Fukami T. Consequences of plant-soil feedbacks in invasion. J. Ecol. 2013. V. 101. № 2. P. 298-308.
31. Zhang P., Li B., Wu J., Hu S. Invasive plants differentially affect soil biota through litter and rhizosphere pathways: a meta-analysis. Ecol. Lett. 2019. V. 22. № 1. P. 200-210. https://doi.org/10.1111/ele.13181
Опубліковано
2022-09-29
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО