Оцінка агрокліматичних умов післяжнивного періоду Сухостепової природно-сільськогосподарської зони України

Ключові слова: агрокліматичні ресурси, проміжні культури, вимоги до умов середовища, післяжнивний період, зрошення, кліматичні зміни

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кліматичних умовзони зрошення України для раціонального використанняїї ресурсного потенціалу. Метою досліджень є комплексна оцінка агрокліматичних ресурсів Сухостеповоїзони з позиції використання післязбирального періодудля вирощування різних груп сільськогосподарськихкультур з урахуванням поточних кліматичних змін.Матеріали та методика досліджень. У роботі використано комплексний підхід та застосовано монографічний, аналітичний, порівняльний та статистичнийметоди, метод аналізу часових рядів. Джерелом первинної інформації є результати спостережень мережігідрометеорологічних та агрометеорологічних станцій зони. Розглянуто теоретико-методологічні засадиоцінки погодно-кліматичних умов Сухостепової природно-сільськогосподарської зони України. Із використанням класичних методів, агрокліматичних розрахунківі узагальнень проведено аналіз забезпеченості теплом,світлом та вологою післяжнивного періоду для вирощування в умовах зрошення кормових, зернових таолійних культур. За даними базового (1961–1990 рр.) тапоточного (1991–2020 рр.) періодів викладені результати розрахунків головних агрометеоролoгічних та біо-кліматичних показників, проведено їх аналіз у розрізіглобальних кліматичних змін із позицій вирощуванняпісляжнивних культур. Дослідження демонструютьвідповідність умов біологічним потребам культур ізкоротким періодом використання або вегетації. У разізрошення зона достатньо забезпечена радіаційно-світловими та тепловими ресурсами для вирощуваннясидератів, соковитих кормів, зерна та олійних культурза обґрунтованого добору відповідних за скоростиглістю сортів та гібридів. Зазначено, що досить актуальним є проведення польових випробувань сучасногосортового складу. Подальший більш глибокий аналізагрокліматичних ресурсів Степової, Степової посушливої та Сухостепової зон України другої половини літа –першої половини осені з позицій поточних кліматичнихзмін дозволить проводити аргументований вибір проміжних культур відповідно до господарських потреб тапрогнозувати їх урожайність, забезпечуючи гарантоване досягнення запланованої продуктивності.

Посилання

1. Кирнасівська Н.В., Шулякова І.Г. Агрокліматична оцінка клімату ґрунтів Північного Причорномор’я на прикладі кукурудзи. Український гідрометеорологічний журнал. 2020. № 26. С. 68–77. DOI: https://doi.org 10.31481/uhmj.26.2020.06.
2. Boychenko S. et al. Features of climate change in Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems. Proceedings of the National Aviation University. 2016. 69(4). Р. 96–113. DOI: https://doi.org10.18372/2306-1472.69.11061.
3. Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М. Природно-сільськогосподарське районування України : монографія. Київ : ЦП «Компринт». 2015. 328 с.
4. Вожегова Р.А., Рудік О.Л., Сергєєв Л.А. Проміжні посіви в концепціях формування інтенсивних систем землеробства. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2020. Вип. 116. Ч. 1. С. 3–15. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.1.
5. Сердюченко Н. Оцінювання кліматозумовлених коливань урожайності основних зернових культур в Україні. Збірник праць УкрНДІПВТ. 2014. Вип. 18(32). С. 95–101.
6. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Розміщення олійних культур у системі ефективного використання ґрунтово-кліматичного потенціалу. Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому дню Землі) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон ХДАУ, 20 берез. 2019 р.). Херсон, 2019. C. 244–251.
7. Reshetchenko S. et al. Evaluation of the environmental status of agricultural resources in the territory of Ukraine under conditions of climate change. Technology Audit and Production Reserves. 2018. 3, 3(41). Р. 21–32. DOI: https:// doi.org/10.15587/2312-8372.2018.134890.
8. Агрокліматичний довідник по Херсонській області (1956–2005 рр) / за ред. С.І. Мельничука, Т.І. Адаменко. Одеса : «Астропринт», 2011. С. 206.
9. Дюльгер М.О. Забезпечення теплом, світлом і вологою пожнивних культур в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету. 2013. Вип. 15. С. 119–127.
10. Смирнов В.А. Пожнивные культуры и климат. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. 90 с
11. Томашівський З.М., Коник Г.С. Наукові основи системи землеробства в західному регіоні України : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2020. 286 с.
12. Городинська О. та ін. Селекція гречки у післяукісних та післяжнивних посівах. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : збірник тез ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 квіт. 2021 р.). Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2021. С. 136–138.
13. Сеник І.І., Болтик Н.П., Ворожбит Н.М. Вирощування проміжних посівів однорічних кормових культур в умовах Лісостепу західного. Науково-практичні рекомендації. Тернопіль, 2018. 14 с.
14. Коваленко Г.В., Іваненко Т.Я. Впровадження перспективних кормових культур – основа підвищення продуктивності дійного стада. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 773–780.
15. Кірілеско О.Л. Вплив насичення ланок кормових сівозмін багаторічними травами і проміжними культурами на баланс гумусу в ґрунті. Корми і кормовиробництво. 2013. № 76. С. 151–158.
16. Малієнко А.М., Борис Н.Є. Типовість гідротермічних умов зони Правобережного Лісостепу та їх вплив на продуктивність кукурудзи. Агробіологія. № 1. 2019 С. 55–64. DOI: https://doi.org:10.33245/2310-9270-2019-2019-146-1-55-64.
17. Delworth T.L. et al. GFDL’s CM2 Global Climate Model. Part I. Formulation and simulation characteristics. J. Climate. 2006. V. 19. P. 643–674.
18. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса : «Екологія», 2011. 694 с.
19. Польовий А.М., Божко Л.Ю. Теплові ресурси України в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал. 2015. № 16. С. 99–106.
20. Бегей С.В. Проміжні посіви в інтенсивному землеробстві. Львів, 1992. 160 с.
21. Гусєв М.Г., Яворський С.В., Войташенко Д.П., Косєвцова Л.В. Підвищення продуктивності кормових агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Південного степу України. Зрошуване землеробство. Херсон, 2010. Вип. 53. С. 264–272.
22. Лимар А.О., Лимар В.А. Андрійченко Л.В. Теплові і енергетичні ресурси Півдня України та їх ефективне використання. Таврійський науковий вісник. 2015. № 90. С. 61–69.
23. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Адаменко Т.І. Агрометеорологічні прогнози : підручник. Одеса : ТЕС, 2017. 508 с.
24. Мищенко З.А. Агроклиматология : учебник. Киев : КНТ, 2009. 512 с.
25. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності : монографія / Заболотний Г.М. та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 275.
26. Гольцберг И.А. Климатическая характеристика заморозков и методы борьбы с ними в СССР. Труды ГГО – Proceedings of the GGO. 1959. Вып. 17 (79) С. 3–37.
27. Іванюта С.П., Коломієць О.О., Малиновська О.А., Якушенко Л.М. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації : аналітична доповідь / за ред. С.П. Іванюти. Київ : НІСД, 2020. 110 с.
28. Kiriyak Yuri, Kovalenko Anatoly. Main trends for a warm period change 10 in the Southern Steppe of Ukraine and their influence on the growth of winter wheat. WORLD SCIENCE. № 12(28). Vol. 1. Warsaw, Poland. December 2017. C. 53–58. DOI: 10.31435/rsglobal_ws. Index Copernicus (ICV 2017: 79.17).
29. Адаменко Т. Зміна клімату та сільське господарство в Україні: що варто знати фермерам. Німецько-український політичний діалог. 2019. С. 36. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020.pdf.
30. Морозов О.В., Безніцька Н.В Морозов В.В. Особливості регіональних змін клімату в Сухостеповій зоні України. Управління водними ресурсами в умовах змін клімату : матер. Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (21 березня 2017 р.). Херсон : Колос. С. 191–193.
31. Оцінка екологічності агрокліматичних ресурсів на території України в умовах змін клімату / Решетченко С.І. та ін. URL: jurnals.uran.ua/tarp/article/download/134890/144029. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.134890.
32. Смирнов В.А. Климат и повторные посевы. Агроклиматические условия и новые резервы в сельском хозяйстве. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. С. 14–27.
33. Польовий А.М. Сільськогосподарська метеорологія : підручник. Одеса : ТЕС, 2012. 632 с.
34. Гойса Н.И., Дмитренко В.П. Рекомендации и показатели по оценке агроклиматических условий и неблагоприятных явлений в областях УССР. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. 29 с.
35. Ткаченко Т.Г. Агрометеорологія : навчальний посібник. Харків : ХНАУ, 2015. 268 с.
36. Рибченко Л.С. Сонячна радіація та максимальна температура повітря у періоди інтенсивної засухи 2011–2015 рр. Часопис картографії : збірник наукових праць. 2019. Вип. 1 (20). С. 131–145.
37. Васалатій Н.В. Вплив агрометеорологічних умов на формування площі листової поверхні та фотосинтетичну продуктивність озимого ріпаку в осінньо-зимовий період вегетації. Вісник Одеського державного екологічного університету. 2013. Вип. 15. С. 110–118.
38. Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Люта Ю.О., Пілярська О.О. Особливості розвитку популяцій люцерни за різних умов вирощування. Наукові доповіді НУБіП України, № 4 (92). 2021. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2021.04.007/13666>. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.04.007.
39. Вожегова Р.А. Біляєва І.М., Коковіхін С.В. Моделювання впливу сонячної радіації на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення Півдня України. Зрошуване землеробство. 2016. Вип. 66. С. 14–18.
40. Топольний Ф.П., Лузан П.Г. Агрометеорологія : навчальний посібник. Харків : Мачулін, 2018. 160 с.
41. Соя (Glycine max (L.) Merr.) : монографія / В.В. Кириченко та ін. Харків, 2016. 400 с.
42. Каплін О.О. Вплив попередників, способів обробітку ґрунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні : автореф. дис. канд. с.-г. наук : 06.01.02. Херсон, 2005. 16 с.
43. Аверчев О.В. Науково-виробничі рекомендації з технології вирощування проса в Причорноморському степу України. Херсон : Олді плюс, 2008. 23 с.
44. Кулик М.І., Рожко І.І., Сиплива Н.О., Божко Ю.О. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4. С. 51–60.DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104).
45. Медведев В.В., Пліско І.В., Бігун О.М. Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки). Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. 186 с.
Опубліковано
2022-07-13
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО