Оцінка елементів екологічної конверсії виробництва товарної продукції пряно-смакових культур

Ключові слова: екологічна конверсія, продовольча безпека, мікробіологічні препарати

Анотація

Мета. Метою роботи було вивчення асортиментуі стану використання мікробіологічних препаратів у землеробстві, вивчення властивостей препарату «ЕМ-А»і Сяйво 2.Методи. Експериментальну частину дослідженняпроводили протягом 2019–2020 рр. в умовах Уманськогонаціонального університету садівництва. Особливостіпроходження періодів онтогенезу та фенологічних фазрослин вивчали за методиками І. М. Бейдеман. Польовіта лабораторні дослідження проводили за загальноприйнятими методичними рекомендаціями.Результати. Вивчення динаміки наростання площілистків рослин васильків справжніх до початку першогоцвітіння (першого збирання) показало, що застосування мікробіологічних препаратів шляхом обприскування самої рослини значно вплинуло на цей показник.Зокрема, найбільшу площу листків сформували рослини варіанту обробки розчином ЕМ-А, яка становила61,6 тис. м2/га (у фазу бутонізації) та 65,5 тис. м2/га (передзрізуванням зеленої маси), що є більшим за показникиконтрольного варіанту на 16,3 та 14,1 тис. м2/га відповідно. Найменшу площу листків мали рослини контрольного варіанту досліду (45,3 тис. м2/га) у фазубутонізації. Надалі приріст площі листків рослин цьоговаріанту був також меншим на 6,1 тис. м2/га порівняноіз показниками періоду першого скошування зеленоїмаси. Рослини варіанту досліду із обприскуваннямрозчином Сяйво-2 були більш облистяними, площаповерхні листків на момент першого цвітіння в них була56,6 тис. м2/га, різниця із показником контрольного варіанту становить 5,2 тис. м2/га. Висновки. ЕМ-А сприяє інтенсивному росту і розвитку рослин завдяки збільшенню їхньої надземної біомаси, стимулює ріст кореневої системи і загалом урожайність рослин. Ефективні мікроорганізми покращуютьфізичний, хімічний і біологічний склад ґрунту. ТомуЕМ-технологія із використанням ефективних мікроорганізмів є перспективним напрямом підвищення кількостіта якості врожаю, поліпшення родючості ґрунту.

Посилання

1. Андреюк Є.І., Валагурова Є.В. Основи екології грунтових мікроорганізмів. АН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. Київ : Наукова Думка, 1992. 221 с.
2. Буцяк А.А., Калин Б.М. Мікроорганізми як альтернатива пестицидам у виробництві екологічно безпечної продукції рослинництва. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.Ж. Гжицького. 2013. Том 15. № 1 (55). С. 30-34.
3. Бровдій В.М., Гулий В.В., Федоренко В.П. Біологічний захист рослин: навч. посіб. Київ : Світ, 2003. 352 с.
4. ЕМ-технологія в рослинництві. ЕМ-України. Кіровоград, 2005. 25с.
5. Патика В.П., Коць С.Я., Волкогон В.В. Біологічний азот. Київ : Світ, 2003. 424 с.
6. Патика В. П. Екологія мікроорганізмів: посібник. Київ : Основа, 2007. 192 с.
7. Коць С.Я., Маліченко С.М., Кругова О.Д. та ін. Фізіолого-біохімічні особливості живлення рослин біологічним азотом. Київ : Логос, 2001. 271 с.
Опубліковано
2021-12-14
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО