Адаптивність та мінливість насіннєвої продуктивності сортозразків проса прутоподібного

Ключові слова: екотип, крупність насіння, морозо- стійкість, посухостійкість, урожайність

Анотація

Мета. Вивчити та проаналізувати отримані резуль-тати наших досліджень щодо адаптивних власти-востей (посухостійкість, морозостійкість, стійкістьдо вилягання) сортозразків проса прутоподібного,їхній вплив на насіннєву продуктивність. Методи.Загальнонаукові та спеціальні: аналіз і узагальнення,польовий, лабораторний, статистичні. Результати.Згідно з поділом наявного сортименту проса прутопо-дібного науковці виокремлюють височинні та низинніекотипи. Із сортозразків проса прутоподібного, щобули обрані для вивчення, 18,0% – низовинні екотипи,82,0% – височинні екотипи. Сортозразки проса пру-топодібного за масою 1 000 насінин мають незначневаріювання у групі височинних екотипів – від 1,42 до1,98 г, а в низовинних екотипів крупність насіння вия-вилась значно меншою та змінювалася в межах від0,85 до 0,94 г. З-поміж сортозразків проса прутоподіб-ного, що досліджувалися, найбільш ваговите насіннямали: Санберст, Патфіндер, Шелтер (на рівні абобільше 1,80 г). Середнє значення за масою 1 000 насі-нин виявлено в сортів Кейв-ін-рок, Дакота, Картадж,Форестбург (1,42–1,66 г). За адаптивними особливос-тями встановлено, що всі сортозразки проса прутопо-дібного мають високу посухо- і морозостійкість – від4–5 балів (окрім сортів Аламо, Небраска і Канлоу,для них цей показник був на рівні або менше 2 балів),високу і середню стійкість до вилягання – від 4 до5 балів, окрім сортів Блеквелл, Патфіндер, Канлоу,Аламо – на рівні 3 балів. Визначено, що сортозразкипроса прутоподібного Кейв-ін-рок, Шелтер, Картадж,Форесбург, Блеквелл і Патфіндер належать до високо-врожайних (307,2–340,5 кг/га). Згідно з результатамикореляційно-регресійного аналізу визначено, що дов-жина і ширина волоті, вихід насіння з неї мають най-більший вплив на врожайність біомаси (відповідно r = 0,74, 0,77 і 0,85). Висновки. Усі сортозразкипроса прутоподібного походять зі СполученихШтатів Америки, вони зареєстровані в різні роки,наявні низовинні та височинні екотипи, що харак-теризуються різними адаптивними властивостями,значним варіюванням за масою 1 000 насінин – від0,85 до 1,98 г, насіннєвою врожайністю. Результатидосліджень засвідчують, що всі сортозразки проса пру-топодібного мають високу посухо- і морозостійкість,високу і середню стійкість до вилягання. Сортозразкипроса прутоподібного належать до високоврожайних(307,2–340,5 кг/га).

Посилання

1. Кулик М.І., Падалка В.В. Розвиток біоенергетики на основі рослинного енергетичного ресурсу (на прикладі Полтавської області). Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. Н.С. Ілляшенко. Суми : Триторія, 2020. С. 109–118.
2. Kalinichenko А., Kalinichenko О., Kulyk М. Assessment of available potential of agro-biomass and energy crops phytomass for biofuel production in Ukraine : Odnawialne źródła energii: teoria i praktyka : Monograph / red. I. Pietkun-Greber, P. Ratusznego. Uniwersytet Opolski : Opole, Kijów, 2017. T. ІІ. P. 163–179.
3. Вирощування біоенергетичних культур : монографія / ред. М.Я. Гументик, та ін. ; за ред. М.Я. Гументика. Київ : ТОВ «ЦП «Компринт»», 2018. 178 с.
4. Писаренко П.В., Курило В.Л., Кулик М.І. Агробіомаса та фітомаса енергетичних культур для виробництва біопалива: Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. С. 258–266.
5. Kalinichenko A., Pisarenko P., Kulyk M. Algae in urban water bodies-control of growth and use as a biomass. Journals E3S Web Conf. 2018. Vol. 45. DOI: 10.1051/e3sconf/20184500028.
6. Efficiency of using biomass from energy crops for sustainable bioenergy development / M. Kulyk et al. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. S. l. V. 11. № 5. P. 1040–1053. DOI: 10.14505//jemt.v11.5(45).02.
7. Роїк М.В., Ганженко О.М. Агроекологічні аспекти сталого розвитку біоенергетики. Біоенергетика. 2020. № 1 (15). С. 4–7. DOI: 10.47414/be.1.2020.224906.
8. Кулик М.І., Курило В.Л., Калініченко О.В. Урожайність та енергетична ефективність виробництва відновлюваної рослинної сировини енергетичних культур. Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України : колективна монографія / за заг. ред. М.І. Кулика, О.В. Калініченка. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 30–48.
9. Кулик М.И. Энергетические культуры для очищения почв от тяжелых металлов и получения биотоплива. Современные энерго- и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства : сборник научных трудов / под ред. Н.В. Бышова. Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. Вып. 12. С. 364–367.
10. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур / М.В. Роїк та ін. Біоенергетика. 2019. № 1 (13). С. 4–7. DOI: 10.47414/be.1.2019.229276.
11. Switchgrass / M. Casler et al. Handbook of Bioenergy Crop Plants. 2012. P. 563–590. DOI: 10.1201/ b11711-25.
12. Paul G. Jefferson and W. Paul McCaughey. Switchgrass (Panicum virgatum L.) Cultivar Adaptation, Biomass Production, and Cellulose Concentration as Affected by Latitude of Origin. ISRN Agronomy. 2012. DOI: 10.5402/2012/763046.
13. Identification and overexpression of gibberellin 2-oxidase (GA2ox) in switchgrass (Panicum virgatum L.) for improved plant architecture and reduced biomass recalcitrance / W.A. Wuddineh et al. Plant Biotechnol J. 2015. № 13 (5). P. 636–647. DOI: 10.1111/pbi.12287.
14. Quantitative trait loci (QTL) underlying biomass yield and plant height in switchgrass / D . Serba et al. BioEnergy Research. 2015. № 8. Р. 307–324 DOI: 10.1007/s12155-014-9523-8.
15. Casler M.D., Vogel K.P. Selection for biomass yield in upland, lowland, and hybrid switchgrass. Cropscience. 2014. № 54. Р. 626–636. DOI: 10.2135/ cropsci2013.04.0239.
16. Arvid Boe. Variation between Two Switchgrass Cultivars for Components of Vegetative and Seed Biomass. Crop Breeding & Genetic. 2007. Vol. 47. Issue 2. DOI: 10.2135/cropsci2006.04.0260.
17. Kassel P.C., Mullin R.E., Bailey T.B. Seed yield response of three switchgrass cultivars for different management practices. Agron. J. V. 1985. № 77. P. 214–218.
18. Management of switchgrass for forage and seed production / J.J. Brejda et al. J. Range Manage. 1994. Vol. 47. P. 22–27.
19. Кулик М.І., Рожко І.І. Вплив агротехнічних заходів вирощування на формування врожайності насіння проса прутоподібного. Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій : колективна монографія / за ред. І.О. Яснолоб, Т.О. Чайки, О.О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 139–149.
20. Кулик М.І., Рожко І.І. Закономірності формування урожайності насіння проса прутоподібного в умовах Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. Вип. 4 (91). С. 85–99. DOI: 10.31210/visnyk2018.04.13.
21. Кулик М.І., Рожко І.І. Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. Вип. 2 (89). С. 78–84. DOI: 10.31210/visnyk2018.02.12.
22. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного / М.І. Кулик та ін. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4. С. 51–60. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-6).
23. Kulyk M., Shokalo N. Impact of plant biometric characteristics on seed productivity of castor-oil plant and switchgrass depending upon weather conditions of the vegetation period in the forest-steppe of Ukraine. Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. P . 1 82–204. DOI: 10.30525/978-9934-571-26-8_10.
24. Вихідний матеріал проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах центрального Лісостепу України / М.І. Кулик та ін. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2019. Т. 1 5. Вип. 4. С. 354–364. DOI: 10.21498/2518-1017.15.4.2019.188549.
25. Дослідна справа в агрономії : у 2-х кн. : навчальний посібник / А. О. Рожков та ін. Харків : Майдан, 2016. Кн. 1 : Теоретичні аспекти дослідної справи / за ред. А.О. Рожкова. 316 с. С. 5.
26. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002 (Чинний від 2004-01-01). Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 173 с.
27. Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови: ДСТУ 2240-93 [Чинний від 1994-07-01]. Київ : Держстандарт України, 1994. 73 с.
28. Волкодав В.В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур : Загальна частина. Київ, 2000. 100 с.
29. Кулик М.І., Рахметов Д.Б., Курило В.Л. Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.). Полтава : РВВ ПДАА, 2017. 24 с.
30. Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере : для профессионалов. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 688 с.
31. Plant energy resources: agroecological, economic and energy aspects : Monograf / M.I. Kulyk et al. 2019. 119 p.
Опубліковано
2021-07-02
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО