Сучасні проблеми формування якості води Інгулецької зрошувальної системи в разі застосування промивки річки Інгулець упродовж квітня – серпня та шляхи їх вирішення

Ключові слова: зрошення, річка Інгулець, про- мивка, реґламент, формування якості води

Анотація

Мета. Дослідити фактичний стан процесу форму-вання якості води на Інгулецькій зрошувальній системішляхом здійснення промивок річки Інгулець за останні10 років (2011–2020 роки), визначити наявні проблемита шляхи їх вирішення. Методи. Системний підхіді системний аналіз даних, узагальнення, порівняння,зворотний зв’язок, польові та лабораторні дослідження.Результати. Із 2011 року дотепер на Інгулецькій зро-шувальній системі застосовується варіант формуванняякості води «Промивка зверху на весь поливний період»:задовільна для зрошення якість води формуєтьсяу джерелі зрошення – річці Інгулець шляхом здійсненняпостійних попусків води з Карачунівського водосховищаіз квітня по серпень витратами 20,0–9,0 м3/с загальнимобсягом не менш ніж 120 млн м3. Виконано дослідженняфактичного виконання реґламентів промивання руслай екологічного оздоровлення річки Інгулець та дослі-дження якості води за вмістом хлоридів по гідропостуАндріївка. У результаті досліджень визначено відсотокдіб, у які вміст хлоридів у воді річки Інгулець перевищу-вав значення 350, 400, 450, 500 мг/дм3 (з урахуваннямтермінів початку та закінчення промивок та з урахуван-ням термінів добігання води). Відсоткове середньо-річне співвідношення діб, у які якість води за вмістомхлоридів перевищує 350 мг/дм3, у 2018–2020 рокистановить 68,71%, у 2011–2017 роки – 17,37%; вище400 мг/дм3 – відповідно 33,28 та 2,86%; вище450 мг/дм3 – відповідно 20,47 та 0,88%; вище 500 мг/дм3 –відповідно 14,38 та 0,55%. Висновки. Дослідженнямидоведено, що у 2018–2020 роках спостерігається зна-чне погіршення якості води річки Інгулець, отже, і зро-шувальної води в Інгулецькому магістральному каналі,порівняно із 2011–2017 роками, що може призвести донегативного впливу на сільськогосподарські культурий активувати процеси деградації ґрунтів. Головною при-чиною є неповне дотримання Реґламенту промиваннярусла та екологічного оздоровлення річки Інгулець,а саме зменшення витрат попусків промивної водиз Карачунівського водосховища та пуск у роботу Головноїнасосної станції до моменту досягнення нормативноїякості води в річці Інгулець (2020 рік). Рекомендованонадалі обов’язково фіксувати в Реґламенті граничнуконцентрацію хлоридів у воді річки Інгулець (350 мг/дм3) упродовж усього поливного періоду та чітко визначатиреальний дієвий механізм дотримання та контролюза дотриманням зазначеної вимоги. Шляхами подаль-ших досліджень є більш повне дослідження зв’язкуміж наповненням балки Свистунова шахтними водамита якістю води в річці Інгулець. Необхідні також ство-рення експертної системи й організація цільового моні-торингу формування відповідної якості води в річціІнгулець та в магістральному каналі Інгулецької зрошу-вальної системи.

Посилання

1. Алмазов А.М. Прогноз химического состава воды для орошения и обводнения правобережных ингулецких земельных массивов и водоснабжения г. Николаева. Киев, 1957. 32 c.
2. Изменение мелиоративно-гидрогеологических условий водораздельных массивов под влиянием орошения : монография / В.Г. Ткачук и др. Киев : Урожай, 1970. 248 с.
3. Землі Інгулецької зрошувальної системи: стан та ефективне використання / за наук. ред. В.О. Ушкаренка, Р.А. Вожегової. Київ : Аграр. наука, 2010. 352 с.
4. Морозов В.В., Козленко Є.В. Інгулецька зрошувальна система: покращення якості поливної води : монографія. Херсон : ПП «ЛТ-Офіс», 2015. 210 с.
5. Козленко Є.В., Морозов О.В., Морозов В.В. Новий варіант технології формування якості води Інгулецької зрошувальної системи при відновленні проектної площі зрошення. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Херсон, 2021. № 119. С. 43–51.
6. Морозов В.В., Нежлукченко В.М., Волочнюк Є.Г. Формування якості зрошувальної води на Інгулецькому масиві. Херсон : Колос, 2004. 228 с.
7. Козленко Є.В., Морозов О.В., Морозов В.В. Інгулецька зрошувальна система: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / за ред. О.В. Морозова. Херсон : Айлант, 2020. 204 с.
8. Коваленко Р.Ю., Ковальчук П.І. Аналіз методів управління якістю води для зрошення при промивках русла р. Інгулець дніпровською водою. Індуктивне моделювання складних систем. Київ, 2014. Вип. 6. С. 90–96.
9. Хільчевський В.К., Кравчинський Р.Л., Чунарьов О.В. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу. Київ : Ніка-Центр, 2012. 180 с.
10. Реґламенти промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець, поліпшення якості води у Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи у 2011–2018 рр. 11. Реґламенти промивання русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець у 2019–2020 рр.
Опубліковано
2021-07-02
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО