Врожайність та якість плодів томата залежно від ущільнення посівів за краплинного зрошення у Північному Степу України

  • О.Л. Семенченко Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • О.В. Мельник Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
  • В.Ф. Заверталюк Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
  • О.В. Заверталюк Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
  • В.І. Пастухов Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: томат, кукурудза цукрова, цибу- ля‑шалот, ущільнені посіви, урожайність, якість плодів

Анотація

Мета. Визначити врожайність і якість плодів залежновід ущільнювача, розробити елементи технології виро-щування в ущільнених посівах на краплинному зро-шенні в умовах північного Степу України.Методи. Використано загальнонаукові методи:польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий,порівняльний, математично-статистичний та системнийаналізи.Результати. Дослідженнями встановлено, щорослини‑донори (кукурудза цукрова, цибуля‑шалот,квасоля, салат, кріп, кавун, диня, капуста) за характе-ром виділень були малоактивні відносно проростаннятомата (100‒105 умовних одиниць кумарину – даліУОК) за шкалою Матвєєва Н.М. На основі позитив-ного впливу (підвищення схожості насіння томата на4%) виділено варіанти для подальших польових дослі-джень з ущільнювачами томата кукурудзою цукровоюта цибулею‑шалот. Встановили і стимулюючий ефекттомата на кукурудзу цукрову і цибулю‑шалот (схожістьнасіння при сумісному пророщуванні з томатом підви-щувалась і в ущільнювачів на 2‒12% відповідно). Отже,томат є не тільки рослиною донором, а й рослиноюакцептором, в польових умовах значення УОК склало102‒114. За біометричними показниками при ущіль-ненні посівів розсадного томата дещо знижуваласьвисота рослин (на 2,4 та 1,6 см відповідно варіантудосліду) ‒ за рахунок притінення, але це не вплинулона урожайність та масу товарних плодів з одного куща(в середньому 26 шт. з вагою 59 г). Товарна урожайність плодів томата в чистому посіві (42,2 т/га) перевищувалапосів томат + кукурудза та томат + цибуля‑шалот на2,7‒1,7 т/га відповідно, проте недобір урожаю несуттє-вий і компенсувався додатковим врожаєм качанів куку-рудзи молочної стиглості та цибулі‑шалот на зеленеперо.Висновки. За розсадного способу вирощуванняз ущільненням посівів томата методом біотестів вста-новлено найбільш оптимальні культури‑ущільнювачі:кукурудза цукрова та цибуля‑шалот на зелене перо.Ущільнення посівів томата дозволяє одержати товарнуврожайність на рівні 40,5 т/га з додатковим врожаємкультур ущільнювачів: кукурудза цукрова ‒ 2,6 т/га кача-нів молочної стиглості без обгорток для споживанняу свіжому вигляді та 9,3 т/га зеленого пера цибулі‑шалот. Даний спосіб вирощування дозволяє отриматиплоди томата з високими якісними показниками длясортів промислового типу, а саме: умістом сухої розчин-ної речовини на рівні 4,92‒5,18%.

Посилання

1. Сич З.Д. Уплотнительные посевы: реальная возможность повышения эффективности. Овощеводство. 2015. № 12. С. 28‒30.
2. Эдельштейн В.И. Овощеводство: монография. Москва : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1953. 255 с.
3. Болотских А.С. Энциклопедия овощевода. Харьков : Фолио, 2005. 799 с.
4. Семенченко О.Л., Заверталюк В.Ф., Богданов В.О. Вирощування кабачка за ущільнених посівів. Вісник Уманського НУС. 2019. № 1. С. 21–25.
5. Гродзинский А.М. Алелопатия в жизни растений и их сообществ. Киев : Наукова думка, 1965. 198 с.
6. Wato T. The role of allelopathy in pest management and crop production. Food Science and Quality Management. 2020. Vol. 93. P. 13‒21. URL : https://doi.org/10.7176/FSQM/93-02.
7. Netsere А., Mendesil Е. Allelopathic effects of Parthenium hysterophorus L. aqueous extracts on soybean (Glycine max L.) and haricot bean (Phaseolus vulgaris L.) seed germination, shoot and root growth and dry matter production. Journal of Applied Botany and Food Quality. 2011. Vol. 84. № 2. P. 219‒222. URL : https://doi.org//ojs.openagrar.de/.../1834.
8. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. Харків : Основа, 2001. 369 с.
9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
10. Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. Киев : Наукова думка, 1973. 204 с.
11. Матвеев Н.М. Аллелопатия как фактор экологической среды. Самара : Самарское кн. изд-во, 1994. 210 с.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО