Вплив позакореневого підживлення рослин ячменю на пивоварну якість зерна за показником екстрактивності

  • Р.І. Климишена Подільський державний аграрно-технічний університет
Ключові слова: пивоварний ячмінь ярий, екстрак- тивність, фон живлення, мікродобрива

Анотація

Мета досліджень – встановити залежність пивовар-ної якості зерна ячменю ярого за показником екстрак-тивності від впливу позакореневого підживлення рослинпід час вегетації мікродобривами «Вуксал» на різнихфонах мінерального удобрення.Методи. Для узагальнення результатів дослідженнята наукового обґрунтування мети застосовували такіметоди: загальнонаукові (для визначення напрямудослідження, планування і закладки досліду); спе-ціальні (лабораторний – для визначення біохімічнихпоказників); математично-статистичний (для обробкиекспериментальних даних).Результати. Встановлено ефективність впливупозакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю ярого мікродобривами «Вуксал» під часвегетації на біохімічну якість зерна за показникомекстрактивності.Висновки. Ефективність позакореневого піджив-лення рослин ячменю ярого мікродобривами залежитьвід технологічної схеми застосування, а саме від кіль-кості прийомів проведеного агрозаходу за відповіднихфенофаз розвитку.Під час вирощування ячменю на фоні мінеральногоживлення N30P45K45 кращими виявилися варіанти А6 –дворазове застосування мікродобрив «Вуксал Grain»1,5 л/га під час виходу в трубку та «Вуксал Grain»1,5 л/га на початку цвітіння та А7 – триразове поза-кореневе підживлення рослин мікродобривами«Вуксал Р Мах» 1,5 л/га під час кущення, «ВуксалGrain» 1,5 л/га під час виходу в трубку та «Вуксал Grain»1,5 л/га на початку цвітіння, де отримано найбільшізначення екстрактивності – 82,7 та 83,0% відповідно.На фоні мінерального живлення N60P90K90 такожкращими виявилися варіанти A6 – дворазове засто-сування мікродобрив «Вуксал Grain» 2,0 л/га під часвиходу в трубку та «Вуксал Grain» 2,0 л/га на початкуцвітіння та А7 – триразове позакореневе підживленнярослин мікродобривами «Вуксал Р Мах» 2,0 л/га підчас кущення, «Вуксал Grain» 2,0 л/га під час виходув трубку та «Вуксал Grain» 2,0 л/га на початку цві-тіння, де екстрактивність становила 82,4 та 82,6%відповідно.

Посилання

1. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність екстрактивності пивоварного ячменю озимого від сорту. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2013. Вип. 17, том 1. С. 73–76.
2. Гораш О.С. Вплив мінеральних добрив та норм висіву на екстрактивність пивоварного ячменю. Аграрна наука і освіта. 2006. Т. 7, № 5–6. С. 62–64.
3. Петриченко В.Ф., Романюк В.І. Вплив факторів інтенсифікації на якість зерна ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного. Таврійський науковий вісник. 2019. № 105. С. 127–134.
4. Gorash О., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(1), pp. 246–253. URL: https://doi:10/15421/2020_39.
5. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління пивоварною якістю : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 260 с.
6. Кунце В., Мит. Г. Технология солода и пива / пер. с нем. Санкт-Петербург : изд-во Профессия, 2001. 912 с.
7. Нарцисс Л. Пивоварение. Т. 1. Технология солодоращения / перевод с нем. под общ. ред. Г.А. Ермолаевой, Е.Ф. Шаненко. Санкт-Петербург : Профессия, 2007. 584 с.
8. Psota V., Kosař K. Malting quality index. Kvasny Prum. 48. 2002. No. 6. Pp. 142–148.
9. Hartman I., Svobodová I., Spáčilová V., Míša P. Reakce odrůd sladovnického ječmene na pěstování v režimu nízkých vstupů (“low-input”) a ekologickém režimu II. Část Sladovnická kvalita. Obilnářské listy, 2017. No. 25(3–4), pp. 90–93.
10. Zavřelová M., Psota V., Matušinsky P., Musilová M., Némethová M. Evaluation of malting quality of spring barley genetic resources from different regions of origin. Kvasny Prum. 67. 2021. No. 1. Pp. 392–402. URL: https://doi.org/10.18832/kp2021.67.392.
11. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО