Застосування біопрепаратів у живленні картоплі в умовах Півдня України на краплинному зрошенні

  • О.Ш. Іскакова Миколаївський національний аграрний університет
Ключові слова: сорти картоплі, оптимізація жив- лення рослин, краплинне зрошення, мінеральні добрива, біопрепарати, урожайність бульб

Анотація

Мета – дослідити можливість застосування змен- шених доз мінеральних добрив за рахунок локального способу їх внесення та за сумісного використання із сучасними біопрепаратами у вирощуванні сортів кар- топлі літнього садіння на краплинному зрошенні в умо- вах Півдня України. Методи. Дослідження проводили з районованими сортами картоплі в Навчальному нау- ково-практичному центрі Миколаївського НАУ впро- довж 2012–2014 рр. та 2016–2018 рр. Погодні умови у роки досліджень дещо різнились, проте загалом були характерними для зони Південного Степу України. Попередник – чорний пар. У ІІІ декаді червня проводили культивацію та нарізали гребені комбінованим агрега- том з дисковими підгортачами. Свіжозібрані оброблені бульби висаджували у гребені, площа живлення стано- вила 70×15–20 см. У шарі ґрунту 0–20 см до появи на бульбах ростків вологість підтримували на рівні 70–75% НВ, а у подальший період вегетації – 80–85% НВ за допомогою краплинного зрошення. Дослідження прово- дили з районованими сортами картоплі за прийнятими схемами. Повторність дослідів 4-разова, площа посівної ділянки – 90 м2, облікової –50 м2. Мінеральні добрива вносили у вигляді нітроамофоски, аміачної селітри (33% N), суперфосфату гранульованого та застосову- вали для підживлення низку біопрепаратів. З огляду на високу вартість мінеральних добрив та схему садіння картоплі в одному з дослідів їх вносили локально у гре- бені. Результати. Дослідженнями встановлено, що вплив локального внесення добрив на фізіологічні процеси рослин та продуктивність бульб усіх сортів картоплі, що взято на вивчення, практично був аналогічним порівняно із застосуванням удвічі більшої їх дози. Використання біопрепаратів для підживлення рослин картоплі по фону мінеральних добрив у середньому за всі роки вирощу- вання та по досліджуваних сортах сприяло збільшенню врожайності бульб порівняно не лише з контрольним варіантом, а й відносно фонів удобрення. Прирости від цього заходу сягали до 15,6%. Висновки. Результатами досліджень визначено, що за оптимізації живлення вро- жайність бульб зростає у всі роки вирощування та в роз- різі взятих на вивчення сортів. Максимально вона підви- щується за сумісного використання мінеральних добрив із сучасними рістрегулюючими речовинами чи біопрепа- ратами, до складу яких входять мікроелементи.

Посилання

1. Гамаюнова В.В. Ефективність зрошення та вплив добрив на використання вологи рослинами і підвищення стійкості землеробства зони Степу : монографія. «Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти» / за наук. ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, Б.С. Носка. Харків : Стильна типографія, 2018. С.108–126.
2. Hamajunova U., Hlushko T., Honenko L. Preservation of soil fertility as a basis for improving the efficiency of management in the southern Steppe of Ukraine. Scientific development and achievements – Sciemcee (publishing London). London, 2018. Vol. 4. P. 13–27.
3. Iskakova Oksana, Baklanova Tatyana. Potato productivity under drip irrigation depending on nutrition optimization in the South of Ukraine. Relevant trends of scientific research in the countries of Central and Eastern Europe: Conference Proceedings. 20th November, Riga. Latvia : Baltija Publishing. 2020. Р. 161–165. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-002-5-46.
4. Кармазіна Л.Є., Петренко А.М. Ефективність позакореневого підживлення під час вирощування картоплі. Картоплярство. 2011. № 40. С. 224–232.
5. Лавриненко Ю.О., Балашова Г.С., Юзюк С.М. Продуктивність картоплі за краплинного зрошення в умовах Півдня України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_6_13.
6. Балашова Г.С., Юзюк С.М. Продуктивність картоплі на Півдні України залежно від умов зволоження та способів внесення добрив за краплинного зрошення. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 96. С. 10–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2016_96_4.
7. Гамаюнова В.В., Іскакова О.Ш. Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України. Вісник ЖНЕАУ : науково-теоретичний зб., 2015. С. 145–151.
8. Бунчак О.М. Вплив органічних добрив універсальної дії (ОДУД) на урожайність і якість бульб картоплі. Збірник наукових праць Подільського державного агротехнічного університету. Кам’янець-Подільський, 2010. С. 140–145.
9. Положенець В.М., Черніневський М.С., Немерицька Л.В. Агроекологічні основи вирощування картоплі. Київ : Світ, 2008. 196 с.
10. Шуль Д. Вивчення ефективності супербіодобрива Подільською дослідною станцією Тернопільського інституту АПВ. Тернопіль, 2001. 278 с.
11. М’ялковський Р.О. Біохімічні показники бульб картоплі за використання мікродобрив. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2018. С. 23–32.
12. Хмилевський О.Д. Ефективність локального способу застосування мінеральних добрив та його вплив на врожай картоплі в літніх посадках свіжозібраними бульбами в умовах зрошення Південного Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. С. 60–66.
13. Gamajunova V.V., Khonenko L.G., Girlja L.M. et al. Using micronutrient in climate change. Innovative Solutions In Modern Science. No. 6(42), New York, 2020. P. 124–148. DOI: 10.26886/2414-634Х.6(42)2020.8 ISSN 2414-634X.
14. Гамаюнова В.В., Коваленко О.А., Хоненко Л.Г., Гирля Л.М. Вплив мікродобрив і біопрепаратів на продуктивність соняшника в умовах Південного Степу України. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue No. 14, Part 1, December 2020. Yolnat PE, Minsk, Belarus. P. 158–163. DOI: 10.30889/2523-4692.2020-14-01-036.
15. Gamajunova V.V., Kuvshinova A.O., Kudrina V.S., Sydiakina O.V. Influence of biologics on water consumption of winter barley and sunflower in conditions of Ukrainian Southern Steppe. Innovative Solutions In Modern Science. No. 6(42), New York, 2020, P. 149–176. DOI: 10.26886/2414-634Х.6(42)2020.8 ISSN 2414-634X.
Опубліковано
2021-03-28
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО