ЗЕМЛЕРОБСТВО ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН (1796–2019 РР.)

  • Р.А. ВОЖЕГОВА Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • С.П. ГОЛОБОРОДЬКО Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • О.М. ДИМОВ Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
  • Н.М. ГАЛЬЧЕНКО Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: землеробство, агроландшафт, структура посівних площ, урожайність, пшениця озима, кукурудза, соняшник.

Анотація

Мета. Провести аналіз історичного розвитку й сучас-ного стану галузі землеробства південного Степу України й згідно його результатів встановити умови, що сприяють створенню стійких до регіональних змін клімату сіль-ськогосподарських агроландшафтів. Методи. Функціо- нування та підвищення ефективності існуючих систем землеробства визначено на основі аналізу й синтезу, а також абстрактно-логічного методу. Емпіричні дослі-дження інтенсивних та ландшафтно-екологічних сис-тем землеробства проведено за допомогою порівняль-ного, системного та графічного аналізу. Результати. Показано шлях перетворення старовікових природних ковило-типчакових степових ландшафтів південного Степу на антропогенні сільськогосподарські агроланд-шафти, що призвело до істотної зміни структури земле-користування в Україні. За рахунок суттєвого зменшення посівної площі кормових культур протягом останніх років відбулося збільшення посівних площ кукурудзи, соняш-нику, сої та ріпаку озимого, тобто зернових і технічних культур, які користуються попитом на світовому ринку. Передумови, які наприкінці ХХ і початку ХХI століть не сприяли інтенсивному розвитку сільського господар-ства у південній частині зони Степу, пов’язані з вкрай високим розорюванням існуючих агроландшафтів та їх деградацією. Повернення до науково необґрунтованих систем землеробства, при скороченні площ природних степових ландшафтів, призвело до створення нестій-кого стану сільськогосподарських угідь. Останнє пов’я-зано також з негативним впливом регіональної зміни клімату. Систематичне розширення орних земель стало початком істотного антропогенного впливу на існуючі сільськогосподарські ландшафти. Тому створені упро-довж останніх двох століть передумови для інтенсивного розвитку галузей рослинництва, садівництва та виногра-дарства призвели до формування антропогенних агро-ландшафтів. Висновки. Основним напрямом наукової й господарської діяльності сільськогосподарських під-приємств південного регіону повинна бути оптимізація структури посівних площ з оптимальною участю в них багаторічних трав. Це сприятиме зміцненню кормової бази для галузі тваринництва, зниженню мінералізації гумусу в ґрунтах й поліпшенню їх фізичних та фізико-хі-мічних властивостей, передусім, суттєвому збільшенню вмісту вуглецю та мінеральних і легкогідролізуємих сполук азоту й підвищенню урожайності сільськогоспо-дарських культур. Погодно-кліматичні умови зони Степу свідчать про істотну нестабільність надходження при-родної вологи й зростання випаровуваності та дефіциту вологозабезпечення, особливо в середньосухі та сухі за забезпеченістю опадами роки. Тому розробка та впрова-дження у південному регіоні ландшафтно–екологічних систем землеробства сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки України.

Посилання

1. Історичний шлях розвитку землеробства Південного Степу [Електронний ресурс] Режим доступу: http://yakovchuk.by.ru//notmiarticles009.html (дата звер-нення 30.06.2020 р.)
2. Розподіл земельних угідь степової зони України в XVIII–XIX століттях [Електронний ресурс] Режим доступу: www.forestforum.ru/info/history/tchvet2.pdf (дата звернення 19.05.2020 р.)
3. Казьмір П. Г., Стойко Н. С., Дроздяк М. В. та ін. Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі. Львів : ЛНАУ, 2009. 247 с.
4. Комплексна галузева програма “Розвиток зер-новиробництва в Україні до 2015 року” [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.agro-business.com. ua/component/content/article/878.html?ed=55 (дата звер-нення 23.01.2020 р.)
5. Основні економічні показники виробництва про-дукції сільського господарства в сільгосппідприємствах за 2011 рік. Статистичний бюлетень. Київ : Державна служба статистики України, 2012. 88 с.
6. Державна служба статистики України у цифрах за 2016 рік. Статистичний збірник. Сільське госпо-дарство. Київ, 2017. С. 127–155.
7. Балюк С. А., Медведєв В. В., Тараріко О. Г. та ін. Національна доповідь “Про стан родючості ґрунтів України”. Посібник українського хлібороба. Київ, 2011. С. 41–69.
8. Трофимов И. А., Трофимова Л. С. Повышение устойчивости агроландшафтов к засухам и эрозии. Поволжский экологический журнал. 2002. № 3. С. 277–287.
9. FAO Statistical Yearbook 2012: World food and agriculture. Edited by A. Prakash and M. Stigler. Pp. 320–322.
10. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду України (за станом на 01.01.2012 р.). Державне агентство земельних ресурсів України. Київ, 2012. 110 с.
11. Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь. Москва ; Ленинград : ОГИЗ – Сельхозгиз, 1936. 117 с.
12. Иванов Н. Н. Показатель биологической эффек-тивности климата. Известия Всесоюзного географиче-ского общества. 1962. Т. 94. Вып. 1. С. 65–70.
Опубліковано
2020-06-22
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО